X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

INFORMACIJA DĖL POVEIKIO KELIŲ SAUGUMUI VERTINIMO TVARKOS

2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja poveikio kelių saugumui vertinimo tvarka, patvirtinta 2022 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-222 „Dėl poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiuo įsakymu pripažintas netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Poveikio kelių saugumui vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tvarka yra skirta valstybinės reikšmės kelių savininkams ar valdytojams, viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai ir statytojams ar statinių projektavimo valdytojams, planuojantiems susisiekimą su valstybinės reikšmės keliais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 12 dalies 7 punkto ir Tvarkos nuostatomis, poveikio kelių saugumui vertinimą atlieka VšĮ Transporto kompetencijų agentūra.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros įkainiai už poveikio kelių saugumui vertinimo paslaugas yra nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 gegužės 30 d. įsakyme Nr. 3-280 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Tvarkoje nustatyti poveikio kelių saugumui vertinimo atvejai ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūros paslaugų įkainiai pateikti žemiau:

Eil. Nr. Poveikio kelių saugumui vertinimo atvejai VšĮ Transporto kompetencijų agentūros paslaugų įkainiai, Eur
1 Kai rengiama naujo valstybinės reikšmės kelio tiesimo galimybių studija arba inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai). 1 872,00
2 Kai rengiama valstybinės reikšmės kelio kategorijos keitimo iš V–II kategorijos į IIa, Ia, I arba AM kategoriją ir atvirkščiai galimybių studija arba inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai). 1 872,00
3 Kai rengiama valstybinės reikšmės magistralinio arba krašto kelio trasos keitimo galimybių studija arba inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai). 1 872,00
4 Kai rengiamas žemės sklype esančio kelio jungties su valstybinės reikšmės magistraliniu arba krašto keliu detalusis planas arba statybos ar rekonstravimo projektas arba kai rengiamas prie valstybinės reikšmės magistralinio ar krašto kelio prijungto žemės sklypo viduje (įskaitant sklypus, kurie su valstybinės reikšmės magistraliniu ar krašto keliu jungiasi per servitutą)  esančios kelių infrastruktūros detalusis planas arba statybos ar rekonstravimo projektas. 1 478,00
5 Kai šio sąrašo 4 punkte nurodytais atvejais žemės sklypas prijungiamas prie bet kokio kelio, kuris yra ne daugiau kaip 1 km atstumu nuo žemės sklype esančios kelios jungties su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu (matuojant keliu) vietos, išskyrus tuos atvejus, kai jungtis prie valstybinės reikšmės magistralinio kelio yra miesto administracinėse ribose. 1 478,00
6 Kai rengiama valstybinės reikšmės magistralinio arba krašto kelio sankryžos tipo pakeitimo (iš vieno lygio į skirtingo lygio ir atvirkščiai; iš nereguliuojamos į reguliuojamą ir atvirkščiai; iš nežiedinės į žiedinę ir atvirkščiai) galimybių studija arba inžinerinės infrastruktūros vystymo planas. 1 478,00
7 Kai planuojamas valstybinės reikšmės kelio griovimas arba uždarymas neribotam laikui (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai). 1 872,00
8 Kitais atvejais, jeigu patvirtintas vertinimo poreikis (taikoma kiekvienai 0–5 km kelio atkarpai ar vienai sankryžai). 1 872,00

 

Poveikio kelių saugumui vertinimui atlikti reikalingų dokumentų sąrašas ir kita susijusi informacija yra pateikta Tvarkoje.

Dokumentai paslaugai gauti teikiami elektroniniu paštu [email protected]

Poveikio kelių saugumui vertinimo tvarkos klausimais konsultuoja Transporto paslaugų skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas, tel. +370 605 11242, el. p. [email protected].