Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

66 dalies orlaivių techninės priežiūros licencija

Europos Sąjungos

 1. Europos Parlamento ir Tarybos REGLAMENTAS (ES) 2018/1139 2018 m. liepos 4 d. Dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91;
 2. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1321/2014 2014 m. lapkričio 26 d. dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo;
 3. Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Annex III (PART-66) to Regulation (EU) No 1321/2014;

Nacionalinė teisė

 1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2066 Vilnius;
 2. Viešosios įstaigos  Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymas Nr. 2-228 “dėl viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 “Dėl formų patvirtinimo” pakeitimo”
 3. Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. birželio 10 d. Nr. 2-157 direktorius įsakymas „dėl mokymo pripažinimo, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį, taisyklių patvirtinimo“;
 4. Civilinės aviacijos administracijos 2018 m. kovo 15 d. direktoriaus įsakymas Nr. 4R-45 „Dėl orlaivio techninės priežiūros mokymo darbo vietoje tvarkos aprašo“;
 5. Viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros 2020 m. balandžio 17 d. direktoriaus įsakymas Nr. 2-95 “dėl techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedą (66 dalį), išsilavinimo įskaitymo taisyklių patvirtinimo”; 
 6. Viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros 2024 m. birželio 17 d. direktoriaus įsakymas Nr. 2-85 “Dėl viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo”;

PARAIŠKA


PAPILDANČIOS PARAIŠKĄ FORMOS

TKA Forma Orl – 043, AML patirties žurnalas
TKA Forma Orl-041, B3, – Kompozitinės konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, B3, – Audiniu padengtos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, B3, – Metalinės konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, B3, – Medinės konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, L1, – Audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L1, – Metalinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L1, – Audiniu aptrauktos medinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L1C, – Kompozitinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2, – Audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2, – Metalinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2, – Audiniu aptrauktos medinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2C, – Kompozitinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L3G
TKA Forma Orl-041, L3H
B3 kategorijos užduotys (AMC II priedas)
L1, L1C, L2, L2C pakategorių užduotys (AMC II priedas))
L3G ir L3H pakategorių užduotys (AMC II priedas))

Svarbi informacija turintiems Part-66 dalies Orlaivių techninės priežiūros licencijas

Vadovaujantis Komisijos Reglamentu 2018 m. rugpjūčio 14 d. Nr. (ES) 2018/1142 kuriuo dėl orlaivių techninės priežiūros licencijų tam tikrų kategorijų nustatymo, išorės tiekėjų tiekiamų komponentų priėmimo procedūros keitimo ir techninės priežiūros mokymo organizacijų teisių keitimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014, III priedo  (66 dalies) 66.A.45 h(ii)3 punkto reikalavimais:

„Laikoma, kad B1.2 pakategorės orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas, kuriam suteiktas 3 grupės kvalifikacijos patvirtinimas, arba B3 kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas, kuriam suteiktas kvalifikacijos „ne didesnės kaip 2 000 kg MTOM nehermetizuotieji lėktuvai su stūmokliniais varikliais“ patvirtinimas, atitinka L1 ir L2 pakategorių licencijas, kuriose nurodomos visos atitinkamos kvalifikacijos ir tokie patys apribojimai, kokie nurodyti B1.2 / B3 kategorijų licencijoje, išdavimo reikalavimus.“;“

Pavyzdys: asmuo turintis Part – 66 dalies Orlaivių techninė priežiūros licenciją su B1.2 pakategorės orlaivio tipo įrašu „Full group 3“ arba „3 grupė – Lėktuvai su stūmokliniais varikliais, nepriskirti prie 1 grupės / Group 3 – piston engine aeroplanes other than those in Group 1“ su konstrukciniais apribojimais:
„B1.2  išskyrus / excluding:
– Hermetizuotieji lėktuvai / Pressurised aeroplanes;
– Kompozitinės konstrukcijos lėktuvai / Composite-structure aeroplanes;
– Medinės konstrukcijos lėktuvai / Wooden-structure aeroplanes;
– Audiniu padengtos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai / Aeroplanes with metal-tubing structure covered with fabric .“
ir įgyvendinantis 66.A.20(b) punkto reikalavimus, pagal 66.A.45h (ii) 3 punktą jis gali atlikti Metalinės konstrukcijos orlaivio esančių  3 ir 4 orlaivių grupėse (Sklandytuvų, Motorizuotų sklandytuvų, ELA 1 lėktuvų) techninę priežiūrą.

Šis reikalavimas netaikomas 66 dalies orlaivio techninės priežiūros licencijoms, kurios buvo konvertuotos ir turi apribojimus (ne konstrukcinius) B1.2 ir ar B3 kategorijoms.

Primename, jog orlaivių techninės priežiūros licencijos turėtojas gali naudotis suteikta teise tik tada, kai:

 1. laikosi taikomų I priedo (M dalies) ir II priedo (145 dalies) reikalavimų; ir
 2. per pastaruosius dvejus metus sukaupė šešių mėnesių techninės priežiūros patirtį pagal orlaivių techninės priežiūros licencijoje nurodytas teises arba atitinka reikalavimus, būtinus šioms teisėms suteikti; ir
 3. turi pakankamai kompetencijos, kad patvirtintų atitinkamo orlaivio techninę priežiūrą; ir
 4. pakankamai gerai moka rašyti, skaityti ir susikalbėti kalba (-omis), kuria (-iomis) surašyta techninė dokumentacija ir išdėstyta išleidimo eksploatuoti orlaivį pažymėjimo išdavimo tvarka.“

Orlaivių sąrašą (4 grupė (97 psl.), 3 grupė (55 psl.) L1, L1C, L2, L2C pakategorėms) galima rasti čia.


Apribojimai bei reikalavimai jiems panaikinti, taikomi konvertuotose orlaivių techninės priežiūros licencijose.


Detalesnė informacija apie apribojimus nurodyta Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III priedo GM 66.A.20(a) papunktyje.


Procedūrų schemos (informacinio pobūdžio)