Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Oro vežėjo pažymėjimo išdavimas (pradinis sertifikavimas)

Oro vežėjo pažymėjimas – pažymėjimas, išduotas atlikus sertifikavimą, kuriuo patvirtinama atitiktis taikytiniems reikalavimams.

Oro vežėjo pažymėjimas gali būti išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotai įmonei, kurios pagrindinė verslo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kuri atitinka taikytinus Reglamento (ES) 2018/1139 ir juo remiantis priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimus.

Oro vežėjo pažymėjimo išdavimo procesą sudaro šie etapai:

  1. pasirengimas paraiškos teikimui;
  2. paraiškos teikimas;
  3. paraiškos dokumentų vertinimas;
  4. patikrinimai;
  5. sprendimo dėl oro vežėjo pažymėjimo išdavimo priėmimas ir oro vežėjo pažymėjimo išdavimas.

Informacija apie Lietuvos transporto saugos administracijos išduodamas licencijas oro susiekimui vykdyti.

Informacija redaguota 2022-10-06.

Įmonė, ketinanti pateikti paraišką oro vežėjo pažymėjimui gauti (kandidatas), kreipiasi į VšĮ Transporto kompetencijų agentūrą. Kandidatui pateikiamas oro vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos informacinis paketas.

Kandidatas, susipažinęs su jam pateikta informacija, pateikia užpildytą planuojamos veiklos deklaraciją:

Planuojamos veiklos deklaracijos forma

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymu paskiriamas darbuotojas, kuris vykdo  sertifikavimo oro vežėjo pažymėjimui gauti  koordinatoriaus funkcijas.

Gavus planuojamos veiklos deklaraciją, organizuojamas preliminarus susitikimas, kuriame dalyvauja kandidato atstovai ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūros atstovai (Sertifikavimo komisija).

Po preliminaraus susitikimo Sertifikavimo komisija pateikia kandidatui  informaciją ir priimtą sprendimą dėl kandidato pasirengimo oro vežėjo pažymėjimo išdavimo procesui.

Kandidatas pateikia paraišką oro vežėjo pažymėjimui gauti:

Paraiškos išduoti oro vežėjo pažymėjimą forma

Sertifikavimo komisijai nustačius, kad pareiškėjas pateikė visu reikalingus dokumentus ir duomenis, organizuojamas Sertifikavimo komisijos ir pareiškėjo atstovų susitikimas.

Po susitikimo pareiškėjas informuojamas apie paraiškos priėmimą ir paraiškos dokumentų vertinimo pradžią.

Atlikus paraiškos dokumentų ir duomenų vertinimą, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros specialistai patikrina, ar pareiškėjas yra pasirengęs vykdyti oro transporto veiklą ir atitinka reikalavimus, numatytus Reglamento (ES) Nr. 965/2012 III priedo ORO.AOC.100 dalies c punkte.

Pareiškėjo patikrinimus TKA specialistai pradeda tik tada, kai:

1.pareiškėjas pateikė visus reikiamus dokumentus bei duomenis ir jie buvo patvirtinti arba pareiškėjas buvo informuotas apie pastabų nebuvimą, jei dokumentai nėra tvirtinami;

2. pareiškėjo atsakingas vadovas raštu deklaravo, kad įvykdytas pareiškėjo veiklos vidaus auditas pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus, ir pateikė šio audito ataskaitą koordinatoriui.

Po patikrinimo VšĮ Transporto kompetencijų agentūros specialistai raštu supažindina pareiškėją su patikrinimo rezultatais ir, jei patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, nustato terminą taisomųjų veiksmų planams pateikti.

Kai atlikti pareiškėjo patikrinimai ir ištaisyti patikrinimų metu nustatyti neatitikimai arba baigėsi taisomųjų veiksmų plane nustatytas terminas ir pareiškėjas neištaisė neatitikimų, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros specialistai informuoja apie tai koordinatorių. Organizuojamas Sertifikavimo komisijos posėdis.

Sertifikavimo komisija pateikia VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriui rekomendaciją dėl oro vežėjo pažymėjimo išdavimo ar neišdavimo.

Oro vežėjo pažymėjimo išdavimo eiga, terminai detaliai nustatyti:

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 2-116 “Dėl oro vežėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Informacija redaguota 2022-10-06.