Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Dažniausiai užduodami klausimai (Aviacijos saugumas)

Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento priedo 1.2.7.2 punktas nurodo, kad išskirtiniais atvejais asmenims gali būti netaikomas reikalavimas turėti  nuolatinį oro uosto leidimą ir į oro uosto riboto patekimo zoną patekti su laikinais oro uosto leidimais, užtikrinant, kad šie asmenys būtų visą laiką lydimi nuolatinį oro uosto leidimą turinčio asmens „1.2.7.2 išskirtiniais atvejais asmeniui gali būti netaikomi 1.2.5.1 punkto reikalavimai ir prievolė atlikti asmens reputacijos patikrinimą, jei būdamas riboto patekimo zonose toks asmuo yra lydimas visą laiką. Asmeniui gali būti netaikomas reikalavimas būti lydimam, jei tas asmuo turi įgaliojimo dokumentą ir galiojantį oro uosto pažymėjimą“. Pažymėtina, kad siekiant išsiaiškinti komisijos įgyvendinimo reglamento nuostatas, Agentūra kreipėsi į Europos Komisiją (toliau – Komisija) ir Komisijos nuomone „išskirtinis atvejis“ – tai neplanuotas, skubus atvejis (pvz. santechnikui skubiai reikia sutvarkyti nuotėkį, mechanikui skubiai sutaisyti lėktuvo variklį  ir kt.), kuris negali  būti sistemiškai taikomas naujai įdarbinamiems darbuotojams išduodant jiems laikinus oro uosto leidimus, iki tol, kol bus atliktas išsamus asmens reputacijos patikrinimas ir šie asmenys gaus nuolatinius oro uosto leidimus.

Pateikiame išskirtinų atvejų pavyzdžius, kurių pagrindu asmenims ir toliau bus galima išduoti laikinus oro uosto leidimus:

 • neplanuotų/skubių infrastruktūros bei transporto gedimų šalinimai,
 • neplanuotų/skubių orlaivių gedimo šalinimai (pvz. reagavimas į AOG),
 • verslo partnerių vizitai,
 • ekskursijos,
 • LR ir užsienio piliečių ekstradicijos/deportacijos,
 • valstybinių delegacijų pasitikimai ir išlydėjimai,
 • užsienio valstybių delegacijų ir orlaivių apsauga atvykimo, stovėjimo ir išvykimo metu,
 • valstybinių ir verslo įstaigų auditorių vizitai,
 • valstybiniai renginiai, susiję su oro uosto veikla,
 • maisto stotelių remontas ir papildymas,
 • atliekų išvežimas,
 • patalpų priežiūros darbai,
 • darbuotojo supažindinimas su darbo vieta, sutarties pasirašymas/nutraukimas,
 • rangovų/subrangovų vizitai,
 • kompanijų atstovų vizitai,
 • prekių pristatymas,
 • kitos, nenurodytos priežastys, kurios turės būti suderintos su oro uostais.

Atkreipiame dėmesį, kad Agentūra surinkusi geriausią kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių praktiką pateikė siūlymus Lietuvoje veikiantiems oro uostams išduoti laikiną oro uosto leidimą iki 7 kalendorinių dienų, su galimybe prasitęsti dar du kartus ne ilgesniam nei 21 dienos (bendroje sumoje) laikotarpiui per einamus metus. Agentūros turima informacija, oro uostai šiuo metu rengia tvarkos pakeitimus, kurių įsigaliojimas planuojamas nuo š. m. spalio 1 d. Pažymime, kad laikini oro uosto leidimai, išduoti iki š. m. spalio 1 d., liks galioti iki jų galiojimo termino pabaigos.

Atsakius į visus teorijos egzamino metu pateiktus klausimus arba pasibaigus egzamino laikui, asmeniui iš karto pateikiamas egzamino rezultatas, o egzamino metu padarius klaidų, kartu su rezultatu ekrane yra matoma lentelė su aviacijos saugumo temomis, kuriose egzamino metu buvo padarytos klaidos ir nurodomas jų skaičius.

Siekdami užtikrinti testavimo kokybę ir patikimumą, atsižvelgdami į aviacijos saugumo srities specifiką ir pakankamai siaurą egzamino dalyko sritį, neleidžiančią atestavimo duomenų bazėje generuoti didelio skaičiaus klausimų, konkrečių klausimų, kuriuose asmuo suklydo, neatskleidžiame. Tačiau nurodytos aviacijos saugumo temos, kuriose egzamino metu padarytos klaidos, suteikia asmeniui galimybę tikslingai pagilinti trūkstamas aviacijos saugumo žinias.

 

Dokumentai kuriuos kandidatas privalo pateikti:

 • Prašymą suderinti aviacijos saugumo vadovu skiriamo asmens kandidatūrą (pagal Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašo, 1 priedą);
 • Aukštąjį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 • Anglų kalbos mokėjimo lygį (ne mažesniu kaip B1) patvirtinančią pažymą;
 • Įrodymus, kad asmuo turi ne mažesnę kaip vienų metų darbo aviacijos saugumo srityje patirtį;
 • Asmens baigtus aviacijos saugumo vadovo mokymus patvirtinančius dokumentus;
 • Įdarbinimo dokumentus – atitinkamos formos darbdavio patvirtinta anketą, kurioje nurodoma ši informacija:
  • asmens vardas, pavardė ir asmens kodas ar kitokie asmens identifikacijos duomenys (gimimo data, asmens tapatybės dokumento identifikacinis numeris);
  • išsilavinimas;
  • asmens baigti mokymai, susiję su aviacijos saugumu, jeigu asmuo tokius mokymus yra baigęs;
  • pastarųjų penkerių metų asmens darbovietės, visos valstybės, kuriose asmuo nuolat gyveno 6 mėnesius arba ilgiau, ir visi ilgesni kaip 28 dienų trukmės laikotarpiai, kai asmuo nesimokė ir nedirbo;
  • išsamaus asmens reputacijos patikrinimo nurodytas aplinkybes patvirtinantys faktai ir duomenys;
  • parašu patvirtinti, kad anketoje pateikiama informacija yra išsami ir tiksli ir kad jis yra informuotas apie atsakomybę, kuri jam kiltų, jeigu paaiškėtų, kad jo pateikta informacija yra klaidinga ar ne visa. Anketoje turi būti išreikštas asmens sutikimas, kad duomenims patikrinti asmeninė ir profesinė informacija apie asmenį gali būti renkama iš švietimo įstaigų, valstybės institucijų ir kitų asmens nurodytų asmenų.
  • būtų supažindintas apie tai, kad iš ankstesnių darboviečių gali būti renkama profesinė informacija siekiant patikrinti pateiktą informaciją;
  • kartu su anketa privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Reguliuojamo subjekto statuso suteikimo tvarka nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998 6.3.1 punkte ir Dėl reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 2BE-119.

TKA Centrik sistemoje turite pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą suteikti reguliuojamo subjekto statusą, kuriame turi būti nurodyta: subjekto pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, patalpų, kuriose bus ruošiami ir saugomi kroviniai ir paštas, skirti gabenti oro transportu, adresas;
 2. subjekto aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programas;
 3. aviacijos saugumo vadovo paskyrimo dokumento kopiją;
 4. dokumentų, patvirtinančių, kad krovinius ir paštą tikrinantys ir saugumo kontrolę vykdantys darbuotojai yra baigę reikiamus mokymus, kopijas;
 5. reguliuojamo subjekto įsipareigojimų pareiškimą;
 6. informaciją, susijusią su subjekto įgaliotojo ekonominės veiklos (AEO) vykdytojo sertifikatu (jei taikoma): ar subjektui yra išduotas AEO sertifikatas, ar subjektas pateikęs Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą dėl AEO sertifikato gavimo, ar sertifikato galiojimas yra sustabdytas, ar sertifikato galiojimo sustabdymas yra atšauktas, ar sertifikato galiojimas yra panaikintas.

Pagal atlyginimo už TKA teikiamas administracines  paslaugas dydžių sąrašą, dokumento Nr. 3-12 turite sumokėti mokestį nurodytą 3.4.1 punkte (už reguliuojamo subjekto statuso suteikimą).

 

Reguliuojamo subjekto statusas galioja 5 metus. Pasibaigus galiojimo terminui per 24 val. informacija apie tai įrašoma į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

Vadovaujantis protingumo principu, likus bent dviem mėnesiams iki reguliuojamo subjekto statuso galiojimo pabaigos, TKA Centrik sistemoje turite pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą suteikti reguliuojamo subjekto statusą, kuriame turi būti nurodyta: subjekto pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, patalpų, kuriose bus ruošiami ir saugomi kroviniai ir paštas, skirti gabenti oro transportu, adresas;
 2. subjekto aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programas;
 3. aviacijos saugumo vadovo paskyrimo dokumento kopiją;
 4. dokumentų, patvirtinančių, kad krovinius ir paštą tikrinantys ir saugumo kontrolę vykdantys darbuotojai yra baigę reikiamus mokymus, kopijas;
 5. reguliuojamo subjekto įsipareigojimų pareiškimą;
 6. informaciją, susijusią su subjekto įgaliotojo ekonominės veiklos (AEO) vykdytojo sertifikatu (jei taikoma): ar subjektui yra išduotas AEO sertifikatas, ar subjektas pateikęs Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą dėl AEO sertifikato gavimo, ar sertifikato galiojimas yra sustabdytas, ar sertifikato galiojimo sustabdymas yra atšauktas, ar sertifikato galiojimas yra panaikintas.

Reguliuojamo subjekto statuso suteikimo tvarka nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998 6.3.1 punkte ir Dėl reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 2BE-119.

Pagal atlyginimo už TKA teikiamas administracines  paslaugas dydžių sąrašą, dokumento Nr. 3-12 turite sumokėti mokestį nurodytą 3.4.1 punkte (už reguliuojamo subjekto statuso suteikimą).

 

Ginklų transportavimas bagažo skyriuje.

Šaunamuosius ginklus leidžiama vežti kaip registruotą bagažą. Ginklus, vežamus oro transportu, privaloma deklaruoti keleivius registruojančioms tarnyboms ir pranešti apie juos oro uosto aviacijos saugumo tarnybai, tikrinančiai keleivius ir jų bagažą. Šaunamieji ginklai turi būti neužtaisyti, išardyti ir tinkamai supakuoti. Ši pervežimo paslauga teikiama pateikus visus reikiamus leidimus, ją būtina užsisakyti ir patvirtinti prieš atvykstant į oro uostą.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar užsisakyti šią paslaugą kreipkitės į oro vežėją kurio skrydyje ketinate  transportuoti šaunamąjį ginklą.

Dėl leidimų vežti ginklus ir kitų vežimo sąlygų daugiau informacijos:

Ginklų transportavimas keleivių salone.

Šaunamuosius ginklus draudžiama vežti keleivių salone.

Išimtys:

Šaunamuosius ginklus leidžiama vežti :

Lietuvos Respublikoje įregistruoto civilinio orlaivio keleivių salone:

 • kai specialaus statuso subjektų pareigūnai saugo asmenis, nurodytus Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme ir kai keleivių salone, be saugomų asmenų, nėra kitų keleivių;
 • kai, vadovaujantis Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, skrydžiui suteiktas specialusis statusas (orlaivių reguliariesiems skrydžiams specialusis skrydžio statusas nesuteikiamas).

 Lietuvos Respublikoje įregistruoto civilinio orlaivio pilotų kabinoje:

 • kai orlaivio pilotų kabinoje yra įrengtos techninės priemonės, užtikrinančios, kad skrydžio metu ginklas nėra prieinamas jokiems asmenims.

Užsienio valstybėje įregistruoto civilinio orlaivio keleivių salone:

 • užsienio valstybės, kurioje registruotas oro vežėjas ir kurioje leidžiama vežti ginklus civilinio orlaivio keleivių salone, taip pat kai teisėsaugos, žvalgybos ir saugumo, gynybos institucijų pareigūnai skrydžio metu saugo asmenis.

Užsienio valstybėje įregistruoto civilinio orlaivio pilotų kabinoje:

 • kai oro vežėjas yra registruotas toje užsienio valstybėje, kurioje teisėsaugos, žvalgybos ir saugumo, gynybos institucijų pareigūnams, kurie skrydžio metu saugo asmenį, leidžiama vežti ginklus orlaivio pilotų kabinoje ir orlaivio pilotų kabinoje yra įrengtos techninės priemonės, užtikrinančios, kad skrydžio metu ginklas nėra prieinamas jokiems asmenims.

Asmuo, norintis vežti ginklus Lietuvos Respublikoje įregistruoto civilinio orlaivio pilotų kabinoje ar užsienio valstybėje įregistruoto civilinio orlaivio keleivių salone ar pilotų kabinoje privalo:

 • iš anksto raštu suderinti vežimo sąlygas su oro vežėju;
 • ginklų vežimą iš anksto raštu suderinti su viešąja įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, jai pateikiant atitinkamą Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 37 straipsnio 5 ar 6 dalyje nurodytą leidimą ir suderinimo su oro vežėju raštą;
 • oro vežėjo atstovui pateikti:
 • suderinimo raštą gauta iš viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros;
 • užpildytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame 2023 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 636 „Pavienių ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įvežimo, išvežimo, vežimo, gabenimo tranzitu, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie pavienių ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms tvarkos“ aprašo priede nurodytą deklaraciją.

Daugiau informacijos dėl ginklų vežimo sąlygų orlaivio keleivių salone ar pilotų kabinoje:

 

Jei naudojatės pagalbiniais medicinos prietaisais tokias, kaip insulino pompa arba nuolatine gliukozės kiekio stebėjimo sistema, prieš saugumo patikrą oro uoste:

 • informuokite saugumo darbuotoją apie turimą prietaisą, nurodykite konkrečią vietą kur jis yra;
 • jei turite atsarginių detalių išimkite jas iš rankinio bagažo ir informuokite apie jas saugumo darbuotojus;
 • nusiimti  pagalbinių medicininių prietaisų nereikia;
 • tikrinimo procedūros ir įranga gali skirtis kitų šalių oro uostuose, todėl rekomenduojama prieš keliaujant susisiekti su oro uostu ar nacionalinėmis institucijomis jei turite kokių dvejonių;
 • nors Europos Sąjungos šalyse gydytojo išrašai nėra reikalingi, bet keliaujant rekomenduojama turėti su savimi gydytojo išrašą apie tai, kad naudojamasi insulino pompa ar gliukozės matuokliu.