Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Kelių saugumo auditorių veikla

AUDITORIŲ REGISTRAS

Auditorių registras

2022 metais įsigaliojo svarbūs pasikeitimai atliekant kelių saugumo audito procedūrą, atsirado nauji reikalavimai auditus atliekantiems asmenims. Reikalavimai įtvirtinti Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

Siekiant įgyvendinti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatas, priimti įstatymą įgyvendinantys teisės aktai:

Esminiai pasikeitimai atliekant kelių saugumo auditus:

 • Kelių saugumo auditas yra atliekamas visiems viešajam eismui skirtiems projektuojamiems, tiesiamiems ar jau eksploatuojamiems keliams ir gatvėms Auditų atlikimo tvarkos apraše nustatytais atvejais.
 • Kelių saugumo audito atlikimą organizuoja kelio savininkas (valdytojas).
 • Nuo 2023 m. sausio 1 d. kelių saugumo auditus Lietuvoje galės atlikti tik galiojantį kelių saugumo auditoriaus pažymėjimą turintys Auditoriai.
 • Kelių saugumo auditorių pažymėjimus išduoda VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).
 • Kelių saugumo auditas atliekamas vadovaujantis Auditų atlikimo tvarkos aprašu.
  KELIŲ SAUGUMO AUDITORIAUS PAŽYMĖJIMO ĮGIJIMO SCHEMA
 • Rekomendacijos dėl Kelių saugumo auditų paslaugos pirkimų (informacija ruošiama).
 • Esminis reikalavimas Auditoriams – galiojantis Kelių saugumo auditoriaus pažymėjimas.
 • Kelio savininkas (valdytojas) Auditorių registre gali pasitikrinti Auditoriaus pažymėjimo statusą (galioja/galiojimas sustabdytas/galiojimas panaikintas).
 • TKA vykdo Auditorių veiklos priežiūrą, šiuo tikslu TKA gali prašyti kelio savininko (valdytojo) pateikti atliktų auditų ataskaitas TKA.
 • Kelių saugumo auditas atliekamas vadovaujantis Auditų atlikimo tvarkos aprašu.
 • Auditų atlikimo tvarkos apraše yra nurodyti reikalavimai auditų ataskaitoms.
 • Audito išvados privalomos kelio valdytojui.

Asmuo, pageidaujantis įgyti Auditoriaus pažymėjimą:

 • turi būti užbaigęs 80 akademinių valandų Kelių saugumo auditorių mokymo kursus (TKA gauna informaciją apie asmenis baigusius kursus) ir
 • paštu [email protected] pateikti:
  • užpildytą prašymo formą;
  • įgyto aukštojo mokslo ar jam prilyginto išsilavinimo diplomo ir jo priedo kopiją arba pastarųjų 3 metų kelių saugumo auditų, kuriuose dalyvavo, sąrašą;
  • nepriekaištingą reputaciją patvirtinančią pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Pažymos užsisakymo instrukciją rasite ČIA;
  • užpildytą ir pasirašytą Kelių saugumo auditoriaus garbės deklaracijos formą;
  • informacija arba dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo turi teisę vairuoti bent vienos kategorijos transporto priemones (vairuotojo pažymėjimo numeris –jeigu išduotas Lietuvos Respublikoje, galiojančio vairuotojo pažymėjimo kopija – jeigu išduotas ne Lietuvos Respublikoje arba gydymo įstaigos išduoto dokumento kopija, tuo atveju, kai dėl sveikatos būklės pretendentas negali vairuoti transporto priemonių).

REGISTRACIJA Į EGZAMINĄ:

 • Susikurti Registracijos paskyrą ir užsiregistruoti į egzaminą galima ČIA;
 • Instrukciją, kaip prisijungti ir registruotis į egzaminus, rasite ČIA.

Pretendentas iki egzamino turi sumokėti nustatyto dydžio mokestį – žr. Atsiskaitymas už TKA paslaugas, konkrečių atlyginimo už teikiamas paslaugas sąrašo  8.2.1 eil. – už auditoriaus kompetencijos egzamino laikymą ir perlaikymą.

EGZAMINO SUDĖTIS:

 • Kompetencijos įgijimo egzaminą sudaro 20 testo klausimų su pateiktais atsakymų variantais. Egzamino klausimai sudaryti pagal Auditorių rengimo tvarkos apraše numatytas kompetencijos įgijimo kursų temas.
 • Egzamino trukmė 60 minučių

Asmuo, pageidaujantis įgyti Kelių saugumo auditoriaus pažymėjimą turi būti užbaigęs 80 akademinių valandų trukmės KSA kompetencijos įgijimo kursus, kuriuos veda TKA patvirtintas kursų organizatorius, atitinkantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11straipsnio 8 dalies reikalavimus. (TKA gauna informaciją apie asmenis baigusius kursus)

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas VILNIUS TECH yra mokymo kursų organizatorius, kurio programa suderinta su TKA. KSA kompetencijos įgijimo kursų programos turinys.
 • Už kursų organizavimą atsakingas VILNIUS TECH padalinys – Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas. Atsakingas asmuo – Algis Pakalnis, el. paštas [email protected], tel. +370 698 48 970. Asmenys, norintys lankyti KSA kompetencijos įgijimo kursus, gali kreiptis į atsakingą asmenį nurodytais kontaktais.
 • Informacija apie suplanuotus KSA kompetencijos įgijimo kursus skelbiama internetinėje VILNIUS TECH svetainėje. Pateikiamoje informacijoje nurodoma mokymo kursų pradžia, pateikiama detali mokymų programa, kursus dėstantis personalas, užsiėmimų laikai, mokymo forma, mokymų vieta ir kaina. Jeigu informacijos apie kursus svetainėje nėra – asmenys turi kreiptis į atsakingą asmenį aukščiau nurodytais kontaktais.
 • TKA atlieka kursų organizatoriaus veiklos priežiūrą.

Įgijus KSA pažymėjimą, Auditorius 2 metus gali vykdyti veiklą, turi tobulinti savo kompetencijas ir išlaikyti kompetencijos tobulinimo egzaminą TKA.

AUDITORIAUS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS:

 • Auditoriaus kompetencija tobulinama 8 akademinių valandų trukmės kelių saugumo auditoriaus kompetencijos tobulinimo kursuose (kuriuos veda TKA patvirtintas kursų organizatorius);

arba

 • Auditorius kompetenciją gali tobulinti ir kituose kursuose eismo saugumo arba eismo organizavimo srityje, kurių bendra trukmė per pastaruosius 2 metus ne mažiau kaip 16 akademinių valandų (šiuo atveju Auditorius TKA turi pateikti dokumentus su išklausytų mokymų temomis). Auditorius gali kreiptis į TKA pasiteirauti ar numatyti kursai bus pripažįstami kaip kompetencijos tobulinimo kursai.
 • Vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 12 dalies 9 punkto nuostatomis TKA atlieka nuolatinę Auditorių veiklos priežiūrą.
 • Atliekant Auditoriaus veiklos priežiūrą gali būti vykdomi šie patikrinimai:
  • periodinis, t. y. Auditoriaus veiklos patikrinimas, atliekamas kas 2 metus;
  • tikslinis, t. y. Auditoriaus veiklos patikrinimas, atliekamas gavus skundą dėl kelių saugumo audito neatitikties teisės aktų ar kitų norminių dokumentų reikalavimams ir Atsakingiems darbuotojams įvertinus gautos informacijos pagrįstumą ir priėmus sprendimą atlikti tikslinį Auditoriaus veiklos patikrinimą. Šiuo atveju patikrinami tik tie kelių saugumo auditai, dėl kurių atlikimo gautas skundas.
  • Auditorių veiklos priežiūros tvarka nurodyta TKA procedūros VI skyriuje.