Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Konsultavimo tvarka

Šiame puslapyje pateikiami dažniausiai užduodami klausimai transporto kompetencijų agentūros kompetencijai priskirtų teisės aktų ar jų nuostatų taikymo temomis ir atsakymai į juos.

Pateiktiems atsakymams į klausimus suteikiamas viešosios konsultacijos statusas.

Transporto kompetencijų agentūra (toliau  – TKA) neįgaliota oficialiai aiškinti įstatymų ar kitų teisės aktų ir jų taikymo, todėl teikiame TKA specialistų nuomonę paklausime keliamu klausimu. Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir TKA konsultacijos turinys.

Konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma TKA sprendimu konkrečioje situacijoje.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra konsultacijas ir metodinę pagalbą ūkio subjektams teikia :

  • Elektroninė paklausimo forma

Formą pildymui rasite čia.

  • Konsultacija telefonu

Pirmadieniais – penktadieniais 13-15 val.  konsultacijų telefono numeriu: +370 700 35 045.

  • Konsultacija pateikus paklausimą raštu

 Paklausimai raštu teikiami adresais Rodūnios kelias 2, Vilnius arba I. Kanto g. 23, Kaunas. Teikiant paklausimą raštu būtina jį pasirašyti ir nurodyti:

– fizinio asmens vardą, pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti;

– juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, adresą arba kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti.

  • Konsultacija atvykus į TKA padalinį

Konsultacija atvykus į TKA padalinį suteikiama ne vėliau kaip dieną iki priėmimo, užsiregistravusiems konsultacijai TKA interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir Kontaktai“ pasirinkto darbuotojo el.paštu.

______________________________________________________________

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra taikomais konsultavimo ir metodinės pagalbos būdais ir priemonėmis siekiama užtikrinti :

– operatyvią, aiškią ir pasiekiamą ūkio subjektui reikalingą konsultaciją ir metodinę pagalbą;

– ūkio subjektams naudingą konsultaciją ir metodinę pagalbą;

– vienodą (tą pačią) konsultaciją ir metodinę pagalbą, nepriklausomai nuo konsultaciją ar metodinę pagalbą teikiančio VšĮ Transporto kompetencijų agentūros darbuotojo.

Jeigu ūkio subjektas vadovaujasi Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus, jo įgalioto asmens patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu administraciniu sprendimu arba teismo sprendimu pripažįstama kaip neatitinkanti (klaidinga) teisės aktų reikalavimų, ūkio subjektui poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija, netaikomos.

Išlyga dėl klaidingos konsultacijos pasekmių netaikoma, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio buvo konsultuota;

2) ūkio subjektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, ar kitu būdu turėjo realią galimybę gauti informaciją, kad konsultacija klaidinga, ir terminas nuo šios informacijos gavimo iki ūkio subjekto veiklos patikrinimo buvo pakankamas ūkio subjektui pažeidimams, kuriuos lėmė klaidinga konsultacija, ištaisyti;

3) jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalai teisės normų saugomoms vertybėms atsirasti;

4) jeigu kituose ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojančiuose įstatymuose vadovavimasis klaidinga konsultacija yra numatytas kaip ūkio subjekto atsakomybę lengvinanti aplinkybė skiriant ir (ar) taikant poveikio priemones.

Informacija bus papildyta.