X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Korupcijos prevencija

Transporto kompetencijų agentūra įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2023 – 2025 m. korupcijos prevencijos veiksmų planą.

Transporto kompetencijų agentūra įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3-343 bei vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2021-2022 m. priemonių planą.

2021-2022 m. Korupcijos prevencijos programos plane VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai numatytų priemonių įgyvendinimo ataskaita.

Korupcijos prevenciją koordinuojantis asmuo – Rasa Garlienė tel. +37068679489.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo – Rasa Garlienė, tel. +37068679489, el.p.  [email protected]

Transporto kompetencijų agentūra, vykdydama korupcijos prevenciją, kviečia pranešti apie įstaigoje pastebėtus galimai korupcinio pobūdžio veiksmus.

Apie Transporto kompetencijų agentūroje pastebėtus korupcinius pažeidimus galite pranešti el. paštu  [email protected], taip pat galite pranešti užpildydami pateiktą elektroninę pranešimo apie korupciją formą (žr. šiame puslapyje žemiau) arba paštu, adresu Rodūnios kelias 2, Vilnius.

Siekdami kaip įmanoma kompetentingiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo detaliau aprašyti  pažeidimą, nurodant jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį. Anonimiškumas ir pateiktos  informacijos konfidencialumas garantuojamas.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau  jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę Jus informuoti apie  Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas korupcinio pobūdžio nusikalstama veika laikomas kyšininkavimas,  prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias  paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas  oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos  paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu  būdu  įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar  kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą  ar papirkimą.

Taip pat informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266  3333, el. paštu [email protected] arba palikti pranešimą el. būdu. 

Primename, kad melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų  nustatyta tvarka.PRANEŠIMAS:

 (pildyti nebūtina)
 (pildyti nebūtina)
 (pildyti nebūtina)
 (pildyti nebūtina)
Pranešimas *
Apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus pagal mano pranešimą informuoti: *
Ar sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai? *

* Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo, pavardės ir telefono numerio arba el. pašto adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.

Jei jūs:

 • esate susijęs / susijusi su Transporto kompetencijų agentūra darbo ar sutartiniais santykiais,
 • esate susijęs / susijusi su Transporto kompetencijų agentūra kitais ikisutartiniais santykiais,
 • esate įsidarbinimo procese į Transporto kompetencijų agentūrą,
 • priklausote Transporto kompetencijų agentūros valdymo organui,
 • esate su Transporto kompetencijų agentūros veikla susijęs bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams, ir

pastebėjote teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, maloniai prašome pranešti!

Pažeidimas – Transporto kompetencijų agentūroje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių santykių su Transporto kompetencijų agentūra arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:

 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
 • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

 • Transporto kompetencijų agentūroje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu [email protected] :
  – rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą formą,
  – arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada geriausia susisiekti); nurodant kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
 • Tiesiogiai Transporto kompetencijų agentūros Kompetentingam subjektui – Rasai Garlienei, tel. +37068679489.
 • Prokuratūrai tiesiogiai.
 • Viešai (Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų).

Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • ir kitų pažeidimų.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacijos apie Transporto kompetencijų agentūroje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones numato Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo teikimo Transporto kompetencijų agentūroje tvarkos aprašas, patvirtintas TKA direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 2-37.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

TKA patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų ir privačių interesų derinimą

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr.2-132 “Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr.2-5 “Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje tvarkos aprašo ir Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymas Nr.2-5 “Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje tvarkos aprašo ir Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“.

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr.2-151 “Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr.2-5 “Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje tvarkos aprašo ir Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Atitikties pareigūnas

Transporto kompetencijų agentūros atitikties pareigūne yra paskirta Administravimo departamento direktorė Rasa Garlienė, tel. +37068679489, elektroninis paštas [email protected].

TKA darbuotojai mokėsi Korupcijos sampratos ir jos pasireiškimo

2023-12-15

TKA darbuotojai 2023-12-14 išklausė nuotolinius mokymus „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė“. Mokymus vedė Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus atstovė. Darbuotojams buvo priminta kas yra korupcija, kaip ją atpažinti situacijos, primintos darbuotojų pareigos ir atsakomybės. Praktinėje mokymų dalyje buvo nagrinėjamos konkrečios situacijos ir diskutuojam, kaip derėtų jose elgtis.


Skaidrumo popietė

2023-12-04

TKA, kartu su Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atstovais,  dalyvavo 2023-11-30 AB Lietuvos geležinkeliai patalpose vykusioje Skaidrumo popietėje. Jos metu  Lietuvos geležinkelių atstovai pasidalino įspūdžiais po korupcijos rizikų valdymo audito,  Skaitmeninės saugos vadovas supažindino su taikomomis saugumo priemonėmis.


Skaidrumo popietė

2023-10-30

TKA, kartu su Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atstovais,  dalyvavo 2023-10-26 AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos patalpose vykusioje Skaidrumo popietėje. Jos metu  Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovai supažindino su bendrovės veikla, pristatė bendrovės pokyčius. Pakviestas Nacionalinių krizių centro  atstovas  pasidalino krizių valdymo (krizių valdymo sistemų) praktiniais aspektais.


Skaidrumo popietė

2023-10-02

Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atstovai, tame tarpe ir TKA,  dalyvavo 2023-09-28 Plačiajuostis internetas patalpose vykusioje Skaidrumo popietėje. Jos metu Plačiajuostis internetas  atstovai supažindino su bendrovės veikla, įgyvendinamais plačiajuosčio ryšio plėtros projektais, dalyviai  aptarė draudimo darbuotojams turintiems leidimą/teisę dirbti su įslaptinta informacija vykti į Rusiją ir Baltarusiją įgyvendinimo aspektus.


Skaidrumo akademijos renginys

2023-09-28

TKA 2023-09-26 dalyvavo  „Skaidrumo akademija“ organizuotame nuotoliniame renginyje Korupcijai atsparūs teisės aktai. Kaip tą pasiekti?“. Renginio metu Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėja papasakojo apie teisės aktų antikorupcinio vertinimo taisykles ir reguliavimo naujoves, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus vadovas pristatė STT atliekamo teisės aktų antikorupcinio vertinimo aspektus, nustatomas pagrindines rizikas ir tendencijas, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Organizacijos vystymo skyriaus atstovas papasakojo, kokių veiksmų imasi ministerija siekdama užtikrinti efektyvų šios priemonės atlikimą.


Skaidrumo konferencija

2023-07-18

Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atstovai, tame tarpe ir TKA,  dalyvavo Skaidrumo konferencijoje 2023-07-13 – 2023-07-14, Klaipėdoje. Konferencijos metu buvo susipažinta su AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veikla, AB  Smiltynės perkėla veikla, Uosto dispečerinės veikla ir pavojingų krovinių kontrole, Viešųjų ir privačių interesų konflikto valdymo naujovėmis LTG grupėje, dalyviai buvo supažindinti su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiais įrenginiais ir turtu Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.


Skaidrumo popietė

2023-06-12

2023-06-08 TKA patalpose buvo suorganizuota Skaidrumo popietė, kurioje dalyvavo  Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atstovai. Dalyviai buvo supažindinti su mūsų įstaigos veikla, mūsų patirtos Cyber atakos suvaldymu, su dalyviais pasidalinome išmoktomis pamokomis.


Skaidrumo akademijos renginys

2023-03-27

TKA 2023-03-23 dalyvavo  „Skaidrumo akademija“ organizuotame nuotoliniame renginyje „Kaip organizacijose sukurti efektyvią interesų valdymo sistemą?“ Vykusios diskusijos metu ekspertinėmis žiniomis dalinosi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė, o Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas  ir VĮ „Turto bankas“ atstovas papasakojo apie gerąją patirtį kuriant ir įgyvendinant interesų konfliktų valdymo sistemą savo organizacijose.


Skaidrumo popietė

2023-01-30

TKA, kartu su Susisiekimo ministerija ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atstovais,  dalyvavo 2023-01-26 Lietuvos transporto saugos administracijos patalpose vykusioje Skaidrumo popietėje. Jos metu  Lietuvos transporto saugos administracijos atstovai supažindino su įstaigos veikla, pasidalino patirtimi apie LEAN pritaikymą įstaigos veikloje (sėkmės ir nesėkmė), vyko diskusija apie Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų įgyvendinimą. Pakviesti Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai  pasidalino rizikų vertinimo viešuosiuose pirkimuose gerąja praktika (per korupcijos prevencijos prizmę).


Antikorupcijos dienos proga –  priminta TKA korupcijos prevencijos politika

2022-12-22

Gruodžio 9-ąją buvo minima Tarptautinė antikorupcijos diena.

Tarptautinę antikorupcijos dieną inicijavo ir paskelbė Jungtinės Tautos. Gruodžio 9-oji pasirinkta todėl, kad šią dieną 2003 metais Meridoje (Meksika) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. Jos metu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.

Šia proga darbuotojams buvo priminta TKA taikoma korupcijos prevencijos politika  bei jie buvo supažindinti su TKA taikomos Dovanų politikos atmintine.


TKA darbuotojai mokėsi Viešų ir privačių interesų konflikto valdymo

2022-11-30

TKA darbuotojai išklausė nuotolinius mokymus „Viešųjų ir privačių interesų konfliktas“. Juos vedė administravimo departamento direktorė Rasa Garlienė.

Darbuotojams buvo priminta kas yra privačių ir viešųjų interesų konfliktas, kaip jį atpažinti situacijos, primintos darbuotojų pareigos ir atsakomybės –  prievolė pildyti ir, esant poreikiui, atnaujinti privačių interesų deklaracijas, pareiga nusišalinti bei jos įgyvendinimas. Praktinėje mokymų dalyje buvo nagrinėjamos konkrečios situacijos ir diskutuojam, kaip derėtų jose elgtis.


Skaidrumo popietė

2022-10-27

TKA, kartu su Susisiekimo ministerija ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atstovais,  dalyvavo 2022-10-26 Lietuvos oro uostų patalpose vykusioje Skaidrumo popietėje. Jos metu buvo dalijamasi gerosiomis patirtimis, praktikomis, Lietuvos oro uostai  pristatė Lietuvos oro uostų darbuotojų bei veiklos partnerių etikos kodeksus; Lietuvos geležinkeliai pasidalino pastebėjimais kas pasikeičia, kai organizacijoje yra įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal LST ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą.


Skaidrumo popietė

2022-09-30

Susisiekimo ministerija ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atstovai, tame tarpe ir TKA,  dalyvavo 2022-09-29 AB „VIAMATIKA” patalpose vykusioje Skaidrumo popietėje. Jos metu AB „VIAMATIKA” atstovai supažindino su bendrovės veikla, bandymų laboratorija, buvo apariami klausimai susiję su Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta Nepriekaištingos reputacijos asmens įgyvendinimo praktika, atstovai dalijosi gerosiomis praktikomis korupcijos prevencijos srityje.


Skaidrumo popietė

2022-08-26

TKA, kartu Susisiekimo ministerija ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atstovais,  dalyvavo 2022-08-25 Susisiekimo ministerijos organizuotoje Skaidrumo popietėje vykusioje per Teams platformą. Jos metu buvo aptartas Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas Korupcijos rizikos valdymo vertinimo klausimynas, jo pildymas ir teikimas bei planuojami atlikti darbai.


Skaidrumo popietė

2022-05-02

TKA, kartu su Susisiekimo ministerija ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atstovais,  dalyvavo 2022-04-29 Oro navigacijos  patalpose vykusioje Skaidrumo popietėje. Jos metu  Oro navigacijos atstovai supažindino su įmonės veikla, buvo aptartas Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų įgyvendinimas, naujas Susisiekimo ministro valdymo sričių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo projektas, sutarčių dėl RU ir BY peržiūros ir nutraukimo pagal VPĮ naujus pakeitimus ir LRV nutarimus įgyvendinimas.


Antikorupcijos dienos proga – specialūs mokymai TKA darbuotojams
2020-12-29

Transporto kompetencijų agentūros (TKA) vyriausiasis patarėjas Ruslanas Turskis Antikorupcijos dienos proga įstaigos darbuotojus pakvietė „pasitreniruoti“ ir panagrinėti keletą skirtingų situacijų, galinčių nutikti darbinėje veikloje. Jis kvietė raštu atsakyti, kaip kolegos elgtųsi tokiose situacijose ar kaip vertintų aprašytus savo kolegų veiksmus.

Vėliau buvo organizuojami specialūs mokymai – juose TKA darbuotojai dar kartą apžvelgė situacijas ir nagrinėjo gautus atsakymus. Taip buvo pakartota įstaigoje taikoma viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka, aptarti dovanų politikos aspektai, korupcijos prevencijos politikos principai jų bei jų taikymas praktikoje.

Mokymuose dalyvavo visi TKA darbuotojai.


Susisiekimo ministerijai pavaldžios įstaigos siekia aukščiausių elgesio standartų
2020-10-20

Siekdama aukščiausių elgesio standartų ir skaidrios veiklos, Susisiekimo ministerija kartu su savo reguliavimo srities įmonėmis, įstaigomis ir bendrovėmis parengė atsparumo korupcijai dokumentų rinkinį, kurį sudaro Elgesio kodeksas, Dovanų politika, Veiklos partnerių elgesio kodeksas ir Atsparumo korupcijai politika.

Šie dokumentai įpareigoja nesitaikstyti su neetišku elgesiu, neteisėtomis dovanomis, nepotizmu, kyšininkavimu, interesų konfliktais ir siekti itin sąžiningos, skaidrios, atsakingos ir pavyzdinės veiklos.

Visas dokumentų rinkinys skelbiamas Transporto kompetencijų agentūros interneto (TKA) svetainėje – skiltyje „Susisiekimo ministerijai pavaldžių įstaigų atsparumo korupcijai dokumentai“.

TKA darbuotojai savo veikloje šiuos dokumentus taiko tokia apimtimi, kuri nebuvo numatyta pačios įstaigos išleistuose korupcijos prevencijos teisės aktuose.

TKA didina veiklos skaidrumą – pristatyta korupcijos prevencijos politika
2020-09-11

Transporto kompetencijų agentūroje (TKA) darbuotojams pristatyta atnaujinta korupcijos prevencijos politika. Joje numatytos gairės, kurių laikytis įsipareigoja visi TKA darbuotojai – principai, kurių laikomasi darbinėje veikloje, kokie dalykai įstaigoje netoleruojami, kam skiriamas ypatingas dėmesys, kokie planai įgyvendinami, su kokiomis kitomis institucijomis bendradarbiaujama korupcijos prevencijos srityje ir kt.

Su atnaujinta korupcijos prevencijos politika galima susipažinti TKA korupcijos prevencijos politika.

TKA patvirtinta nulinė dovanų politika
2020-08-31

Transporto kompetencijų agentūroje (TKA) patvirtinti vidiniai teisės aktai, susiję su gaunamomis dovanomis – Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacijai skirtų dovanų tvarkymo tvarkos aprašas ir Veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas.

Jais įstaigoje įtvirtinta nulinė dovanų politika – t.y. darbuotojai gali priimti tik tas dovanas, kurios teikiamos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas arba yra skirtos reprezentacijai – t.y. papuoštos įmonės ar valstybės simbolika. Visos dovanos yra įvertinamos vyriausiojo patarėjo bei specialios komisijos ir, nepriklausomai nuo jų vertės, registruojamos.

Atsižvelgiant į dovanos vertę, sprendžiama, ką su ja daryti toliau. Jeigu vertė nesiekia 150 eurų, dovana gali būti grąžinama pirminiam gavėjui, būti eksponuojama TKA ar panaudojama bendroms darbuotojų reikmėms arba paaukojama labdarai. Jeigu dovanos vertė viršija 150 eurų, ji tampa valstybės nuosavybe ir gali būti eksponuojama TKA arba naudojama bendroms darbuotojų reikmėms.

TKA naujokų adaptacijoje – dėmesys korupcijos prevencijai
2020-07-08

Prie Transporto kompetencijų agentūros (TKA) komandos prisijungiant naujiems žmonėms, įstaigoje vykdoma naujokų adaptacijos programa, kurioje naujokai supažindinami su pagrindinėmis įstaigos veiklomis, kad galėtų greičiau įsitraukti į darbus.

Išskirtinis dėmesys programoje skiriamas TKA skaidrumo politikai ir korupcijos prevencijai. Už šias veiklas atsakingas TKA vyriausiasis patarėjas Ruslanas Turskis supažindina naujokus, kaip tinkamai išvengti galimų interesų konfliktų ir kaip teisėtai vykdyti pavestas pareigines funkcijas esant interesų konflikto situacijoje. Tai ypatingai aktualu tiems darbuotojams, kurie iki atėjimo į TKA dirbo aviacijos srityje ir turi joje nemažai pažinčių.

Su naujokais taip pat aptariamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo subtilybės ir būtinybė pateikti privačių interesų deklaraciją bei jos pildymo tvarka.


TKA darbuotojai mokėsi interesų konfliktų valdymo
2020-06-04

Transporto kompetencijų agentūros (TKA) darbuotojai, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus, išklausė pirmuosius nuotolinius mokymus „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“. Juos vedė TKA vyriausiasis patarėjas Ruslanas Turskis.

Teorinėje mokymų dalyje pristatyta privačių ir viešųjų interesų bei interesų konflikto sampratos, supažindinta su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais interesų derinimo sritį. Kalbėta apie prievolę pildyti ir, esant poreikiui, atnaujinti privačių interesų deklaracijas.

Praktinėje mokymų dalyje nagrinėtos konkrečios situacijos, galinčios kilti organizacijoje, ir diskutuota, kaip derėtų jose elgtis. Taip pat nagrinėti atvejai, kada darbuotojams reikia nusišalinti nuo tam tikrų sprendimų priėmimo, bei situacijos, kada galima dirbti net esant galimo interesų konflikto situacijoje.

Šie mokymai – pirmoji TKA darbuotojams skirtų mokymų, numatytų korupcijos prevencijos priemonių plane, dalis.

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, VšĮ Transporto kompetencijų agentūra patvirtino pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą:

–  Civilinės aviacijos departamento direktorius;

–  Administravimo departamento direktorius;

–  Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vadovas;

–  Saugos ir kokybės skyriaus vadovas;

–  Administravimo departamento skyrių vadovai;

–  Civilinės aviacijos departamento skyrių vadovai.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas yra viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytų korupcijos prevencijos priemonių. Antikorupcinio vertinimo metu vertinamas esamas ar numatomas teisinis reguliavimas, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti, pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai, taip pat siekiant pagerinti priimamų teisės aktų kokybę.