X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Riboto judrumo asmenų teisės

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 numato, kad skrydžius vykdantys oro vežėjai privalo teikti pirmenybę riboto judrumo asmenims ir juos lydintiems asmenims arba sertifikatus turintiems tarnybiniams šunims, taip pat vaikams, kurie vyksta be suaugusiųjų. Atsisakymo vežti, skrydžių atšaukimo ir atidėjimo bet kuriam laikui atveju riboto judrumo asmenys ir bet kurie juos lydintys asmenys, taip pat vaikai, kurie vyksta be suaugusiųjų, turi teisę, kad jais būtų kuo greičiau pasirūpinta pagal Reglamento reikalavimus. 2006 m. liepos 5 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru.

Šio reglamento tikslas yra užtikrinti, kad neįgalūs ir ribotos judėsenos asmenys nebūtų diskriminuojami ir kad jiems, kaip ir kitiems piliečiams, būtų sudarytos panašios galimybės keliauti oro transportu. Kad būtų patenkinti neįgalių ir ribotos judėsenos asmenų ypatingi poreikiai oro uostuose ir orlaiviuose, jiems turėtų būti teikiama kvalifikuota pagalba pasitelkus reikalingą personalą ir reikiamą įrangą. Organizuodami pagalbą, oro uostai ir oro vežėjai turėtų atsižvelgti į Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAC) 30 Dokumento 1 dalies, 5 skyrių ir jo priedus, kurie nustato reglamento reikalavimais pagrįstas taisykles ir gaires dėl geros praktikos.  Minėtieji asmenys paslaugas privalo gauti be papildomo mokesčio.

Reglamentas draudžia oro vežėjui, jo agentui ar kelionės organizatoriui dėl neįgalumo ar ribotos judėsenos atsisakyti:

a) patvirtinti rezervavimą skrydžiui;
b) įlaipinti neįgalųjį asmenį arba ribotos judėsenos asmenį, jei toks asmuo turi galiojantį bilietą ir rezervavimą;

Nebent:
a) tai būtų būtina pagal taikytinus saugumo reikalavimus arba pagal nustatytus skrydžių saugos reikalavimus, arba
b) jeigu dėl orlaivio dydžio arba jo durų dydžio neįgalus arba ribotos judėsenos asmuo fiziškai negali būti įlaipintas ar vežamas.

Jei atsisakoma patvirtinti rezervavimą dėl aukščiau nurodytų priežasčių, oro vežėjas, jo agentas arba kelionės organizatorius privalo tinkamai pasistengti surasti atitinkamam asmeniui priimtiną alternatyvą. Oro vežėjas,jo agentas ar kelionių organizatorius suteikia galimybę susipažinti su saugos taisyklėmis, kurias jie taiko neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų vežimui, taip pat su jų vežimo arba jų judėjimo įrangos vežimo apribojimais, taikomais dėl orlaivio dydžio. Reglamentas numato, jog neįgalusis asmuo arba ribotos judėsenos asmuo turi būti nedelsiant informuojamas, jei jį atsisakoma vežti. Jam turi būti nurodomos tokių veiksmų priežastys, o pareikalavus, oro vežėjas, jo agentas arba turistinės kelionės organizatorius per penkias darbo dienas nuo reikalavimo pateikimo dienos raštu nurodo šias priežastis neįgaliam asmeniui arba ribotos judėsenos asmeniui.

Oro uosto teritorijoje ar tiesiogiai jos kontroliuojamoje vietoje, tiek terminalo viduje, tiek jo išorėje, yra nustatytos ir specialiai pažymėtos atvykimo ir išvykimo vietos, kuriose neįgalūs asmenys ir ribotos judėsenos asmenys gali lengvai pranešti apie savo atvykimą į oro uostą ir paprašyti pagalbos. Tokios vietos gali būti prie pagrindinių įėjimų į terminalų pastatus, registracijos punktų vietose, traukinių, metro, lengvųjų geležinkelių ir autobusų stotelėse, taksi sustojimo vietose ir kitose keleivių išlaipinimo vietose ir oro uostuose esančiose automobilių stovėjimo aikštelėse.

1. Neįgaliam asmeniui arba ribotos judėsenos asmeniui atvykus į išvykimo oro uostą skristi, jam turi būti suteikta nustatyta pagalba, kad asmuo galėtų išskristi su turimu rezervavimu, su sąlyga, kad atitinkamam oro vežėjui ar jo agentui arba turistinės kelionės organizatoriui apie specialius tokios pagalbos poreikius buvo pranešta likus bent 48 valandoms iki paskelbto skrydžio laiko. Jei skrydis pirmyn ir skrydis atgal vykdomi to paties oro vežėjo, šis pranešimas apima taip pat ir skrydį atgal. Šios nuostatos taikomos su sąlyga, kad:

a) asmuo pats atvyksta registruotis: oro vežėjo ar jo agento arba turistinės kelionės organizatoriaus iš anksto raštu (įskaitant elektronines priemones) nurodytu laiku arba jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus vienai valandai iki paskelbto išvykimo laiko arba

b) asmuo atvyksta į specialiai neįgaliesiems arba ribotos judėsenos asmenims nustatytą vietą oro uoste: oro vežėjo ar jo agento arba turistinės kelionės organizatoriaus iš anksto raštu (įskaitant elektronines priemones) nurodytu laiku arba jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus dviem valandoms iki paskelbto išvykimo laiko.

2. Tais atvejais, kai reikia pripažinto pagalbinio šuns pagalbos, sudaromos sąlygos jį pasiimti, su sąlyga, jei tokį vežimą leidžia vežėjo arba vežėjų nustatytos vežimo taisyklės.
3. Jei neįgalusis arba ribotos judėsenos asmuo nepraneša apie specialius pagalbos poreikius arba praneša iki skrydžio likus mažiau kaip 48 valandoms, turi būti dedamos visos pagrįstos pastangos, kad jis galėtų skristi su turimu rezervavimu.
4. Kai neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos asmuo vyksta per oro uostą, kuriam taikomas šis reglamentas, tranzitu arba ne savo pageidavimu iš skrydžio su turimu rezervavimu oro vežėjo ar turistinės kelionės organizatoriaus yra perkeliamas į kitą skrydį, jam privalo būti užtikrinta numatyta pagalba taip, kad asmuo galėtų skristi su turimu rezervavimu.
5. Neįgaliam ar ribotos judėsenos keleiviui atvykus į oro uostą, jam turi būti suteikta nustatyta pagalba taip, kad asmuo galėtų pasiekti nustatytą atvykimo /  išvykimo iš oro uosto teritorijos vietą.
6. Teikiama pagalba turi būti kuo geriau pritaikyta specialiems kiekvieno keleivio poreikiams.

 • Priimti pranešimą apie neįgalaus ar ribotos judėsenos keleivio atvykimą į oro uostą ir specialios pagalbos prašymą.
 • Į / iš paskirtosios atvykimo vietos nuvykti į registracijos vietą,
 • Užsiregistruoti ir užregistruoti bagažą,
 • Iš registracijos vietos nuvykti į orlaivį atliekant emigracijos, muitinės ir saugumo procedūras,
 • Įsėsti į orlaivį naudojantis atitinkamai kėlimo įrenginiais, vežimėliais ar kita reikiama pagalba,
 • Nuo orlaivio durų patekti į savo vietą,
 • Atiduoti ir atsiimti savo bagažą orlaivyje,
 • Iš savo vietos patekti prie orlaivio durų,
 • Išlipti iš orlaivio naudojantis atitinkamais kėlimo įrenginiais, vežimėliais ar kita reikalinga pagalba,
 • Iš orlaivio nuvykti į bagažo salę ir atsiimti bagažą atliekant imigracijos ir muitinių procedūras,
 • Iš bagažo salės nuvykti į paskirtąją atvykimo / išvykimo vietą,
 • Vykstant tranzitu – pasiekti jungiamuosius skrydžius naudojantis pagalba oro uosto infrastruktūros skrydžių dalyje ir oro uosto infrastruktūros antžeminėje dalyje, ir prireikus – terminaluose arba tarp terminalų,
 • Prireikus, patekti į tualetą.
 • Jeigu neįgaliam asmeniui arba ribotos judėsenos asmeniui padeda lydintis asmuo, prireikus minėtam asmeniui turi būti leidžiama suteikti būtiną pagalbą oro uoste ir įlipant bei išlipant iš orlaivio.
 • Antžeminės paslaugos visai būtinai judėjimo įrangai, įskaitant tokią įrangą, kaip elektriniai vežimėliai (su sąlyga, kad iš anksto apie reikiamą pagalbą pranešama prieš 48 valandas, ir atsižvelgiama į galimus vietos orlaivyje apribojimus bei taikomų atitinkamų teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių gabenimu, reikalavimus).
 • Laikinas sugadintos arba pamestos judėjimo įrangos pakeitimas, pripažįstant, kad ji nebūtinai turi būti tokia pati.
 • Atitinkamais atvejais – antžeminės paslaugos pripažintiems šunims pagalbininkams.
 • Skrydžiams reikalingos informacijos perdavimas priimtinais formatais.

Tarptautinis Vilniaus oro uostas:
Tel. +370 650 11 103
El. paštas: [email protected]

Tarptautinis Kauno oro uostas:
Tel. +370 620 39 878
E. paštas: [email protected]

Tarptautinis Palangos oro uostas:
Tel.: +370 460 56 401
E. paštas: [email protected]

Šiaulių oro uostas:
Tel.: +370 415 42 005
E. paštas: [email protected]

 • Pripažintų šunų pagalbininkų vežimas salone pagal vežėjo nustatytas vežimo orlaiviais taisykles.
 • Medicinos įrangos, dviejų judėjimo įrangos vienetų vienam neįgaliam asmeniui arba ribotos judėsenos asmeniui vežimas, įskaitant elektrinius vežimėlius, su sąlyga, kad iš anksto, prieš 48 valandas, pranešama ir atsižvelgiama į galimus vietos orlaivyje apribojimus bei taikomi atitinkami teisės aktai, susiję su pavojingų krovinių gabenimu.
 • Su skrydžiu susijusios esminės informacijos perdavimas neįgaliems keleiviams prieinamais būdais.
 • Pareikalavus ir laikantis saugos reikalavimų ir pagal galimybes, protingų pastangų ėmimasis siekiant susodinti patenkinant atskirų neįgalių arba ribotos judėsenos žmonių poreikius.
 • Prireikus, pagalba patekti į tualeto kambarį.
 • Jeigu neįgaliam asmeniui arba ribotos judėsenos asmeniui padeda lydintis asmuo, oro vežėjas dės protingas pastangas, kad minėtam asmeniui būtų suteikiama vieta šalia neįgalaus asmens arba ribotos judėsenos asmens.

Kai vežimėliai ar kita judėjimo įranga arba pagalbiniai įtaisai, kraunami oro uoste arba gabenami orlaiviu, prarandami arba sugadinami, keleiviui, kuriam ši įranga priklauso, turi būti kompensuojama pagal tarptautinės, Bendrijos ir nacionalinės teisės normas. Minėtos kompensacijos dydis yra ribojamas iki 1113 Specialiųjų skolinimosi teisių (Tarptautinio valiutos fondo nustatomas valiutos vienetas SDR), todėl keleiviams rekomenduojame iš anksto papildomai apdrausti judėjimo įrangą.

1. Jei neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos asmuo mano, kad buvo pažeistas šis reglamentas, apie įvykį jis gali pranešti oro uostą valdančiai įstaigai arba atitinkamam oro vežėjui.
2. Jei neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos asmuo tokiu būdu negali apginti savo teisių, skundai dėl įtariamų šio reglamento pažeidimų gali būti teikiami valstybės narės, kurios teritorijoje yra oro uostas paskirtajai atsakingai institucijai. Lietuvoje už Reglamento (EB) 1107/2006 įgyvendinimo priežiūrą atsakinga institucija yra Lietuvos transporto saugos administracija.
3. Jei skundžiamasi dėl įvykio, kuris atsitiko kitoje Europos Bendrijos šalyje, reiktų kreiptis į tos šalies atitinkamą instituciją.