Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Saugos valdymo informacija

VALSTYBINIS AVIACIJOS SAUGOS VALDYMAS

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91  numato, kad valstybė narė turi parengti ir paskelbti Valstybinę aviacijos saugos programą, skirtą valstybės įpareigojimams aviacijos saugos valdymo srityje užtikrinti.

Valstybinė aviacijos saugos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 28 straipsnio 3 ir 4 dalimis, atsižvelgiant į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos, pasirašytos 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje 19 priedą „Saugos valdymas“ bei remiantis Europos aviacijos saugos programos nuostatais.

Valstybinė aviacijos saugos programa apibendrina aviacijos saugos priemones, taikomas Lietuvos Respublikoje, atsižvelgiant į aviacijos veiklos mastą ir sudėtingumą, įskaitant valstybės funkcijų ir atsakomybių, valdant aviacijos saugą Lietuvos Respublikoje, paskirstymą ir užtikrinimą:

1.1. aviacijos saugos politiką, jos tikslus ir išteklius;

1.2. aviacijos saugos rizikos valdymą;

1.3. aviacijos saugos užtikrinimą;

1.4. aviacijos saugos skatinimą.

Valstybinė aviacijos saugos programa patvirtinta 2024 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-113 “Dėl valstybinės aviacijos saugos programos patvirtinimo ir valstybinės aviacijos saugos komisijos sudarymo”

 

Valstybinis aviacijos saugos planas yra Valstybinės aviacijos saugos programos priedas.

Jame identifikuojamos aviacijos veiklos saugos rizikos ir priemonės joms mažinti, nustatomas siektinas aviacijos saugos užtikrinimo veiksmingumo lygis valstybės mastu ir jo stebėsenai užtikrinti skirti aviacijos saugos veiksmingumo rodikliai.

Valstybinis aviacijos saugos planas sudarytas atsižvelgus į nacionaliniu mastu nustatomas aviacijos saugos problemas ir remiantis Europos aviacijos saugos plane pateikta informacija dėl aviacijos saugos rizikų bei jų valdymo priemonių.

VALSTYBINIS AVIACIJOS SAUGOS PLANAS

 

EASA INFORMACIJA

Saugos direktyva (SD)

EASA pagal Pagrindinio reglamento (ES) 2018/1139 76 straipsnio 6 dalį paskelbti skubios saugos problemos taisymo veiksmai. Saugos direktyvos, jei taikomos, yra privalomas vykdyti.

Saugos informacijos biuletenis (SIB)

Informacinis dokumentas, kuriuo siekiama įspėti, informuoti ir atkreipti aviacijos bendruomenės dėmesį saugos klausimais. SIB informacija ir nurodymai nėra privalomi, tačiau būtina atsižvelgti į šią informaciją, įvertinti ją saugos rizikų požiūriu.

Tinkamumo direktyva (AD)

EASA išduotas arba priimtas dokumentas, įpareigojantis atlikti veiksmus su orlaiviu, kad būtų atkurtas priimtinas saugos lygis, kai įrodymai rodo, kad šio orlaivio saugos lygis kitu atveju gali būti pažeistas.

EASA saugos informacijos nuoroda: https://ad.easa.europa.eu/

 

Informacija apie saugos rizikas, susijusias su skrydžiais karinių karinių konfliktų zonose ar šalia jų:

Conflict Zone Information Bulletin (CZIB’s)