Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Atsiskaitymas už TKA paslaugas

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

(Transporto kompetencijų agentūra taiko tiek, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos reglamentams)

Europos Sąjungos

 1. 2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 859/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 nuostatas dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais;
 2. 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010;
 3. 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros;
 4. 2012 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai;
 5. 2013 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 800/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros;
 6. 2015 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/140, kuriuo dėl steriliojo skrydžio įgulos salono iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES)     Nr. 965/2012;
 7. 2015 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1018, kuriuo nustatomas civilinės aviacijos įvykių, apie kuriuos privaloma pranešti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 376/2014, klasifikacinis sąrašas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 394 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1355 „Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimas Nr. 1132 „Dėl 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, nuostatų įgyvendinimo“.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymas Nr.3-25 „Dėl civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų“;
 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“.

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

 1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 4R-63 „Dėl šuolių su parašiutais taisyklių patvirtinimo“;
 2. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 4R-127 „Dėl mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių, kuriuose sumontuoti sklandytuvų BRO-11M, LAK-2, LAK-14 sparnai, skrydžių sustabdymo“;
 3. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 4R-168 „Dėl AB “FlyLAL – Lithuanian Airlines” vežėjo pažymėjimo galiojimo panaikinimo“;
 4. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 4R-299 „Dėl Kauno aerodromo kilimo minimumų nustatymo“;
 5. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 4R-310 „Dėl aikštelių pasirinkimo iš oro“;
 6. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.4R-322 „Dėl aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo“;
 7. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-313 „Dėl Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimų“;
 8. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4R-88 „Dėl Reikalavimų skrydžių koordinatoriams patvirtinimo“;
 9. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-288 „Dėl Keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“;
 10. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 4R-290 „Dėl Civilinių orlaivių skrydžių pagal vizualių skrydžių taisykles naktį“;
 11. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. isakymas Nr.4R-17 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“;
 12. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 4R-123 „Dėl reikalavimų organizacijoms, atliekančioms bepiločių orlaivių ir jų valdytojų vertinimą patvirtinimo“;
 13. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 4R-141 „Dėl vežėjo pažymėjimo Nr. LT.AOC.009, išduoto UAB „Aviavilsa“, galiojimo sustabdymo“;
 14. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 4R-184 „Dėl orlaivio apskraidymo po techninės priežiūros darbų“;
 15. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d.  įsakymas Nr. 4R-192 „Dėl pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius teikimo civilinės aviacijos administracijai“;
 16. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2015 m. lapkričio 24 d.  įsakymas Nr. 4R-196 „Dėl vežėjo pažymėjimo Nr. LT.AOC.028, išduoto UAB „Air Lituanica“, galiojimo panaikinimo“;
 17. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 4R-60 „Dėl išimčių pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedo Q skirsnį suteikimo minimalių kriterijų“;
 18. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 4R-208 „Dėl lėktuvų akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklių tvirtinimo“;
 19. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-80 „Dėl skrydžių planavimo valdomoje oro erdvėje“;
 20. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 4R-133 „Dėl eksperimentinės kategorijos lėktuvų ir sraigtasparnių naudojimo skrydžiams reikalavimų“;
 21. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 2-107 „Dėl laimėtų prizų didžiausios vertės nustatymo vykdant skrydžius oro balionais“, 

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

 1. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2023 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 2-3011 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Avion Express“ keleivių salono įgulų supažindinamųjų mokymų alternatyvios atitikties užtikrinimo priemonių patvirtinimo“.
  Įsakymu patvirtintos Reglamento (ES) Nr. 965/2012 ORO.CC.135 dalies „Supažindinamasis mokymas“ AMC1 ORO.CC.135 alternatyvios atitikties užtikrinimo priemonės.

Kitų institucijų

 1. VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-74 „Dėl Skrydžių taisyklių taikymo ir skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo reikalavimų aprašų tvirtinimo“;
 2. Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-476 „Dėl leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
 3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30  d. įsakymas Nr. 1R-388 „Dėl Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 4. Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. Nr. V-70 „Dėl leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Europos Sąjungos

 1. 2012 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 290/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros; 
 2. 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio  19 d. įsakymas Nr. 134/217 “Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo”;
 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3-439 “Dėl civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo”;
 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. Nr. V-787/D1-507/3-467 “Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Bendrijų komisijai taisyklių patvirtinimo”;
 4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 3-169 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo, saugos įgaliotinio ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengėjo paskyrimo”.

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

 1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 109 “Dėl mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklių”;
 2. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 4R-115 “Dėl tinkamumo skraidyti direktyvų rengimo ir platinimo taisyklių”;
 3. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-63 “Dėl nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimų patvirtinimo”;
 4. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 4R-161 “Dėl sklandytuvų BRO-11, LAK-16A, LAK-16M registracijos panaikinimo”;
 5. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 4R-127 “Dėl mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių, kuriuose sumontuoti sklandytuvų BRO-11M, LAK-2, LAK-14 sparnai, skrydžių sustabdymo”;
 6. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 4R-113 “Dėl eksperimentinės kategorijos orlaivių ir orlaivių lengvesnių už orą reikalavimų nustatymo”;
 7. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 4R-31 “Dėl eksperimentinių orlaivių kalendorinių tarpremontinių resursų panaikinimo”;
 8. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-289 “Dėl techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašo pakeitimo”;
 9. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 4R-164 “Dėl įgaliotųjų inspektorių patvirtinimo”;
 10. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 4R-214 “Dėl eksperimentinių orlaivių registravimo, tinkamumo skraidyti ir jų pilotavimo”.

Europos Sąjungos

 1. 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010;
 2. 2018 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/ 401, kuriuo dėl kilimo ir tūpimo takų klasifikavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 139/ 2014;
 3. 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 (dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91);
 4. 2020 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/469, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 923/2012, (ES) Nr. 139/2014 ir (ES) 2017/373 nuostatos dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų, oro erdvės struktūrų projektavimo, duomenų kokybės ir kilimo ir tūpimo takų saugos reikalavimų ir panaikinamas Reglamentas Nr. 73/2010;
 5. 2020 m. birželio 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1234, kuriuo dėl organizacijų, atsakingų už perono valdymo paslaugų teikimą, deklaracijų teikimo sąlygų ir procedūrų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 139/2014;
 6. 2020 m. spalio 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2148, kuriuo dėl kilimo ir tūpimo takų saugos ir oro navigacijos duomenų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 139/2014;
 7. 2021 m. gruodžio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/208, kuriuo dėl reikalavimų, susijusių su operacijomis bet kokiu oru, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 139/2014.

EASA reikalavimų rinkinys

 1. Europos Sąjungos AERODROMŲ TAISYKLĖS. Visi aktualūs ES reikalavimai (Reglamentas Nr. 139/2014, priedai, aiškinamoji medžiaga, sertifikavimo specifikacijos).

Įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 685 „Dėl civilinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 872 “Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo”;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 625 “Dėl aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. gegužės 8 d.  įsakymas Nr. 169/137 “Dėl normatyvinių aerodromų statybos techninių dokumentų”;

 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 42/69 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo” (Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialieji reikalavimai);

 3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 3-510(E)/D1-1016 “Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 42/69 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo” pakeitimo”;
 4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 21 d. įsakymas  Nr. 58 “Dėl civilinės aviacijos priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo”;
 5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymas  Nr. 3-144 “Dėl antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo”;
 6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 3-253 “Dėl trumpojo kilimo ir tūpimo civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo”;
 7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 3-500 „Dėl antžeminių paslaugų teikėjo „Baltic Ground Services“ patvirtinimo”;
 8. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr.3-503 „Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB „Lietuvos avialinijos Cargo“ patvirtinimo“;
 9. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 3-732 “Dėl antžeminių paslaugų teikėjo UAB “NAFTELF” patvirtinimo”;

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus

 1. 2019 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 2BE-23 Dėl Civilinės aviacijos administracijos teisės aktuose pateikiamų nuorodų;
 2. 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 2BE-109 Dėl Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
 3. 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 2BE-288 Dėl aerodromų kliūčių perskridimo aukščių, naudojimo ir kilimo minimumų patvirtinimo;
 4. 2021 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr.2BE-256 Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4R-99 “Dėl civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios;
 5. 2023 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 2BE-179 Dėl Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimų patvirtinimo.

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

 1. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 2-254 “Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo”;
 2. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 2-121 “Dėl Civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Europos Sąjungos
 1. Bazinis reglamentas – 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra
 2. Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011)
 3. Easy Access Rules for Flight Crew Licencing (Part-FCL)
 4. Easy Access Rules for Authority Requirements for Aircrew (Part-ARA)
 5. Easy Access Rules for Organisation Requirements for Aircrew (Part-ORA)
 6. Easy Access Rules for Medical Requirements
 7. DTO – Easy Access Rules for Declared Training Organisations (Part-DTO)
 8. Easy Access Rules for Aeroplane Flight Simulation Training Devices (CS-FSTD(A))
 9. Easy Access Rules for Helicopter Flight Simulation Training Devices (CS-FSTD(H))
 10. Balionų taisyklių knyga – Balloon Rule Book – Easy Access Rules  (Regulation (EU) 2018/395)
 11. Sklandytuvų taisyklių knyga – Sailplane Rule Book – Easy Access Rules (EU) 2018/1976)

Lietuvos Respublikos įstatymas

 1. Lietuvos Respublikos Aviacijos Įstatymas, 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2066, Suvestinė redakcija nuo 2022-01-02

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

 1. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 9 d. Nr. 2-185 “Dėl kalbos mokėjimo lygio įvertinimo”;
 2. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. Nr. KVS-2 “Dėl pilotų mokymo organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VII priedo (ORA dalies) reikalavimus procedūros aprašo patvirtinimo”;
 3. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 2-3050 “Dėl Keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

 1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4R-88 “Dėl Reikalavimų skrydžių koordinatoriams patvirtinimo”.

Europos Sąjungos

 1. Easy Access Rules for the Basic Regulation (Regulation (EU) 2018/1139)
 2. Easy Access Rules for Air Traffic Controllers’ Licensing and Certification (Regulation (EU) 2015/340)
 3. Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011)
 4. Opinion No 09/2016;

Lietuvos Respublikos 

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-471 “Dėl aviacijos medicinos centro įsteigimo”;
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010  m. birželio 2  d. įsakymas Nr.  V-501 “Dėl orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės įsigijimo taisyklių ir orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties patvirtinimo”;
 3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-298 “Dėl 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nusatatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, taikymo”.
 4. Dėl aviacijos medicinos gydytojų sąrašo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 2-239 (TAR, 2019-12-27, Nr. 21250)
 5. Dėl civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. Nr. 2-204 (TAR, 2020-07-28, Nr. 16509)
 6. Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos gydytojams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. grudžio 28 d. Nr.2-303 (TAR, 2020-12-29, Nr. 28863)
 7. Pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo procedūros aprašas, 2021 m. gegužės 14 d. Nr. KVS-1, įsakymas, priedas nr. 1, priedas nr. 2, priedas nr. 3, priedas nr. 4.
 8. Įsakymas dėl viešosiosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymo nr. KVS-1 „Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 2-113
 9. Dėl pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr.2-111 (TAR, 2021-08-31, Nr. 2021-18356)

Europos Sąjungos

 1. 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011
 2. 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų  ir procedūrų ir iš dalies keičiančiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010
 3. 2019 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013
 4. 2013 m. liepos 9 d. Tarybos sprendimas Nr. 2014/305/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimo, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai, sudarymo;
 5. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014  dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007;
 6. 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011;
 7. 2016 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/583, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1332/2011, kuriuo nustatomi bendri oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, kad būtų išvengta susidūrimų ore;
 8. 2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/599, dėl kai kurių į persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įtrauktų tikslinių rodiklių suderinamumo su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais;
 9. 2016 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1006, kuriuo dėl 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų ICAO nuostatų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 255/2010;
 10. 2017 m. kovo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/386, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1207/2011, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję veikimo charakteristikų ir sąveikos reikalavimai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 377 “Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 394 “Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo”;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 “Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo”;
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 489 “Dėl leidimo vykdyti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje”;
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1355 “Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 42/69 “Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo”;
 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 290 “Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo  ministerijos orlaivių avarijų bei incidentų tyrimų vadovo nuostatų patvirtinimo”;
 3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymas Nr.3-25 “Dėl civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų”;
 4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3-353 “Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo”;
 5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-96/D1-171 “Dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo”;
 6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-281(1.5 E) “Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ paskyrimo oro eismo paslaugų teikėja”;
 7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266 “Dėl lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo”.
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. D1-922 “Dėl Lietuvos kariuomenės paskyrimo oro navigacijos paslaugų teikėja”.

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

 1. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2023 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 2-3002 “Dėl skrydžio plano ir atvykimo pranešimo pateikimo”;
 2. Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2023 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 2-3003 “Dėl skrydžių pagal prietaisus taisyklių pagal SERA.5020, SERA.5025 ir SERA.8025 reikalavimus”;

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

 1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 50 “Dėl oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo”;
 2. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 100 “Dėl ryšių, navigacijos, stebėjimo ir skrydžių valdymo įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklių patvirtinimo ir radionavigacinių įrenginių skrydžio bandymų”;
 3. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-126 “Dėl leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklių”;
 4. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-289 “Dėl  techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašo pakeitimo”;

Kitų institucijų

 1. Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-476 “Dėl leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”; 
 2. VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-74 “Dėl Skrydžių taisyklių taikymo ir skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo reikalavimų aprašų tvirtinimo”;
 3. Valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-78 “Dėl laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo tvirtinimo”;

Europos Sąjungos

 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. kovo 11 d. reglamentas(EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 
 2. Komisijos 2009 m. balandžio 2 d. reglamentas  (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai
 3. Komisijos 2009 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių
 4. Komisijos 2010 m. sausio 8 d. reglamentas (ES) Nr. 18/2010, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 nuostatas dėl nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų reikalavimų
 5. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 72/2010 2010 m. sausio 26 d. kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka
 6. 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės
 7. Komisijos 2010 m. balandžio 9 d. reglamentas (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai

Lietuvos Respublikos įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas, 2000 m. spalio 17 d. įstatymas, Nr. VIII-2066
 2. Lietuvos Respublikos Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas Lietuvos Respublikos Seimas, 2014 m. spalio 21 d. įstatymas, Nr. XII-1272

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 1. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285
 2. Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 793
 3. Dėl užsienio diplomatinio pašto ir užsienio konsulinio pašto perdavimo į orlaivius ir paėmimo iš orlaivių Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1078
 4. Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr.1592
 5. Dėl teroro akto grėsmės lygio nustatymo, skelbimo ir parengties tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1614-8
 6. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1613-7
 7. Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1252
 8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 614

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai

 1. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3-193
 2. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 3-202
 3. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3-202 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 3-173
 4. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-197
 5. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3-202 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 3-298
 6. Dėl draudimo orlaiviui išskristi nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3-587

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus

 1. Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 2BE-210
 2. Dėl oro uostų, oro vežėjų, subjektų ir oro navigacijos paslaugas teikiančių įmonių aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 2BE-112
 3. Dėl reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 2BE-119
 4. Dėl oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į europos sąjungą, statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 2BE-118
 5. Dėl Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 2BE-99
 6. Dėl reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 2BE-126
 7. Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 2BE-394

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

 1. Dėl Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 2-60
 2. Dėl aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2-109
 3. Dėl bendrosios aviacijos orlaivių ir aerodromų aviacijos saugumo reikalavimų, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 2-139
 4. Dėl Oro uosto atribotosios zonos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. 2-227
 5. Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 2-296 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 2-13