Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimas

20 Diena

Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimas – dokumentas, patvirtinantis, kad vežėjas turi profesinių ir organizacinių pajėgumų saugiai verstis vežėjo pažymėjime nurodyta veikla. Teikti paslaugą – vykdyti oro susisiekimą – vežėjas gali tik turėdamas Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą licenciją. Licencija gali būti išduota tik įmonei, turinčiai galiojantį vežėjo pažymėjimą.

Ne vėliau kaip prieš 90 dienų iki numatomos veiklos pradžios pareiškėjas turi pateikti TKA užpildytą paraišką vežėjo pažymėjimui gauti. Paraiška turi būti pateikta dviem egzemplioriais. Antrasis paraiškos egzempliorius su paraiškos gavimo žyma grąžinamas pareiškėjui.

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

  1. ne Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruotų orlaivių registravimo liudijimai ir orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimai (kopijos);
  2. skrydžių vykdymo vadovas (pateikiamas ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki numatomos veiklos pradžios) parengtas pagal Reglamento reikalavimus. Įmonė, ketinanti vykdyti specialiuosius aviacijos darbus, pateikia skrydžių vykdymo vadovą, parengtą pagal TKA nustatytus reikalavimus;
  3. dokumentai, reikalingi TKA išduodamam pažymėjimui, numatytam 2003 m. lapkričio 20 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL 2003 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 541) I priedo M dalies B skyriaus G poskyryje, gauti. Įmonė, ketinanti vykdyti specialiuosius aviacijos darbus, pateikia dokumentus, įrodančius, kad ji atitinka šio reglamento I priedo M dalies A skyriaus B poskyrio M.A.201 i) punkte nustatytus reikalavimus;
  4. skrydžių saugos ir aviacijos avarijų bei incidentų prevencijos programa (parengta pagal Reglamente nustatytus reikalavimus);
  5. aviacijos saugumo užtikrinimo programos (parengtos pagal TKA patvirtintas tipines programų struktūras);
  6. informacija apie dabartinę finansinę įmonės būklę ir, jei yra, nepriklausomo audito praėjusių finansinių metų ataskaita;
  7. civilinės atsakomybės draudimo polisai (kopijos). Įmonės, ketinančios vykdyti komercinį oro susisiekimą, papildomai pateikia keleivių, bagažo ir krovinių draudimo polisus (kopijas).
Įmokos kodas Paslauga Suma, eurais
6. Už orlaivių naudojimo skrydžiams, keleivių salono įgulos nario atestacijos ir pradinio mokymo organizacijos sertifikavimo paslaugas:
6.1. už pirminės paraiškos gauti oro vežėjo pažymėjimą (AOC) nagrinėjimą ir pažymėjimo išdavimą (neįtraukiant dokumentų tvirtinimo), kai skrydžius vykdo:
6.1.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje 495
6.1.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje 997
6.1.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčius) 1 956
6.1.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5,700 kg iki 40 000 kg 4 443
6.1.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 9 750
6.2. už paraiškos įtraukti papildomą naują orlaivio tipą į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivio tipą, kai skrydžius vykdo:
6.2.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje 144
6.2.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (toliau – VST) ir Lietuvos Respublikos teritorijoje 493
6.2.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.2.1 ir 6.2.2 papunkčius) 1 051
6.2.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 3 150
6.2.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 6 004
6.3. už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną naujai įtraukiamą orlaivį, kai skrydžius vykdo:
6.3.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje 51
6.3.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje 98
6.3.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.3.1 ir 6.3.2 papunkčius) 142
6.3.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 455
6.3.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 996
6.4. už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio, registruoto užsienio valstybėje, įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivį, kai skrydžius vykdo:
6.4.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje 66
6.4.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje 127
6.4.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.4.1 ir 6.4.2 papunkčius) 184
6.4.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 590
6.4.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 1296
6.5. už oro vežėjų, kuriems išduotas pažymėjimas, metinę priežiūrą, kai skrydžius vykdo*****:
6.5.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje 101
6.5.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg, ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje 300
6.5.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.5.1 ir 6.5.2 papunkčius) 1 463
6.5.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 2 058
6.5.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 3 180
***** Pastaba. Jei į oro vežėjo pažymėjimą įrašyti orlaiviai, turintys skirtingas maksimalias sertifikuotas mases,  įkainis skaičiuojamas pagal į oro vežėjo pažymėjimą įrašyto didžiausio maksimalią sertifikuotą kilimo masę turinčio orlaivio masę.