Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

66 dalies orlaivių techninės priežiūros licencija

30 Diena

Europos Sąjungos

 1. Europos Parlamento ir Tarybos REGLAMENTAS (ES) 2018/1139 2018 m. liepos 4 d. Dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91;
 2. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1321/2014 2014 m. lapkričio 26 d. dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo;
 3. Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Annex III (PART-66) to Regulation (EU) No 1321/2014;

Nacionalinė teisė

 1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2066 Vilnius;
 2. Viešosios įstaigos  Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymas Nr. 2-228 „dėl viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo” pakeitimo”
 3. Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. birželio 10 d. Nr. 2-157 direktorius įsakymas „dėl mokymo pripažinimo, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį, taisyklių patvirtinimo“;
 4. Civilinės aviacijos administracijos 2018 m. kovo 15 d. direktoriaus įsakymas Nr. 4R-45 „Dėl orlaivio techninės priežiūros mokymo darbo vietoje tvarkos aprašo“;
 5. Viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros 2020 m. balandžio 17 d. direktoriaus įsakymas Nr. 2-95 „dėl techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedą (66 dalį), išsilavinimo įskaitymo taisyklių patvirtinimo”; 

PARAIŠKA


PAPILDANČIOS PARAIŠKĄ FORMOS

TKA Forma Orl – 043, AML patirties žurnalas
TKA Forma Orl-041, B3, – Kompozitinės konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, B3, – Audiniu padengtos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, B3, – Metalinės konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, B3, – Medinės konstrukcijos lėktuvai
TKA Forma Orl-041, L1, – Audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L1, – Metalinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L1, – Audiniu aptrauktos medinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L1C, – Kompozitinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2, – Audiniu aptrauktos metalinių vamzdelių konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2, – Metalinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2, – Audiniu aptrauktos medinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L2C, – Kompozitinės konstrukcijos orlaiviai
TKA Forma Orl-041, L3G
TKA Forma Orl-041, L3H
B3 kategorijos užduotys (AMC II priedas)
L1, L1C, L2, L2C pakategorių užduotys (AMC II priedas))
L3G ir L3H pakategorių užduotys (AMC II priedas))

Svarbi informacija turintiems Part-66 dalies Orlaivių techninės priežiūros licencijas

Vadovaujantis Komisijos Reglamentu 2018 m. rugpjūčio 14 d. Nr. (ES) 2018/1142 kuriuo dėl orlaivių techninės priežiūros licencijų tam tikrų kategorijų nustatymo, išorės tiekėjų tiekiamų komponentų priėmimo procedūros keitimo ir techninės priežiūros mokymo organizacijų teisių keitimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014, III priedo  (66 dalies) 66.A.45 h(ii)3 punkto reikalavimais:

„Laikoma, kad B1.2 pakategorės orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas, kuriam suteiktas 3 grupės kvalifikacijos patvirtinimas, arba B3 kategorijos orlaivio techninės priežiūros licencijos turėtojas, kuriam suteiktas kvalifikacijos „ne didesnės kaip 2 000 kg MTOM nehermetizuotieji lėktuvai su stūmokliniais varikliais“ patvirtinimas, atitinka L1 ir L2 pakategorių licencijas, kuriose nurodomos visos atitinkamos kvalifikacijos ir tokie patys apribojimai, kokie nurodyti B1.2 / B3 kategorijų licencijoje, išdavimo reikalavimus.“;“

Pavyzdys: asmuo turintis Part – 66 dalies Orlaivių techninė priežiūros licenciją su B1.2 pakategorės orlaivio tipo įrašu „Full group 3“ arba „3 grupė – Lėktuvai su stūmokliniais varikliais, nepriskirti prie 1 grupės / Group 3 – piston engine aeroplanes other than those in Group 1“ su konstrukciniais apribojimais:
„B1.2  išskyrus / excluding:
– Hermetizuotieji lėktuvai / Pressurised aeroplanes;
– Kompozitinės konstrukcijos lėktuvai / Composite-structure aeroplanes;
– Medinės konstrukcijos lėktuvai / Wooden-structure aeroplanes;
– Audiniu padengtos metalinių vamzdelių konstrukcijos lėktuvai / Aeroplanes with metal-tubing structure covered with fabric .“
ir įgyvendinantis 66.A.20(b) punkto reikalavimus, pagal 66.A.45h (ii) 3 punktą jis gali atlikti Metalinės konstrukcijos orlaivio esančių  3 ir 4 orlaivių grupėse (Sklandytuvų, Motorizuotų sklandytuvų, ELA 1 lėktuvų) techninę priežiūrą.

Šis reikalavimas netaikomas 66 dalies orlaivio techninės priežiūros licencijoms, kurios buvo konvertuotos ir turi apribojimus (ne konstrukcinius) B1.2 ir ar B3 kategorijoms.

Primename, jog orlaivių techninės priežiūros licencijos turėtojas gali naudotis suteikta teise tik tada, kai:

 1. laikosi taikomų I priedo (M dalies) ir II priedo (145 dalies) reikalavimų; ir
 2. per pastaruosius dvejus metus sukaupė šešių mėnesių techninės priežiūros patirtį pagal orlaivių techninės priežiūros licencijoje nurodytas teises arba atitinka reikalavimus, būtinus šioms teisėms suteikti; ir
 3. turi pakankamai kompetencijos, kad patvirtintų atitinkamo orlaivio techninę priežiūrą; ir
 4. pakankamai gerai moka rašyti, skaityti ir susikalbėti kalba (-omis), kuria (-iomis) surašyta techninė dokumentacija ir išdėstyta išleidimo eksploatuoti orlaivį pažymėjimo išdavimo tvarka.“

Orlaivių sąrašą (4 grupė (97 psl.), 3 grupė (55 psl.) L1, L1C, L2, L2C pakategorėms) galima rasti čia.


Apribojimai bei reikalavimai jiems panaikinti, taikomi konvertuotose orlaivių techninės priežiūros licencijose.


Detalesnė informacija apie apribojimus nurodyta Europos Komisijos reglamento Nr. 1321/2014 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ III priedo GM 66.A.20(a) papunktyje.


Procedūrų schemos (informacinio pobūdžio)

 

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
4. Už orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti, aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, orlaivių registravimo paslaugas:
4.1. už orlaivių techninės priežiūros licencijos:
4.1.1. išdavimą pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo
III priedo (66 dalies) reikalavimus
215
4.1.2. išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 430
4.1.3. papildymą atitinkama kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija (be orlaivio tipo kvalifikacijos) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 164
4.1.4. papildymą atitinkama kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija (be orlaivio tipo kvalifikacijos) (išskyrus C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 328
4.1.5. atnaujinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus
100
4.1.6. atnaujinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 3 darbo dienas
200
4.1.7. papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai) (išskyrus
C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus
55
4.1.8. papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai) (išskyrus
C kategoriją) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas
110
4.1.9. konvertavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus
289
4.1.10. konvertavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas
578
4.1.11. apribojimų naikinimą pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus
177
4.1.12. apribojimų naikinimą pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas
354
4.1.13. apribojimų naikinimą pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies c punkto reikalavimus
82
4.1.14. apribojimų naikinimą pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies c punkto reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas
164
4.1.15. techninės priežiūros patirties žurnalo tvirtinimą ar pakeitimą, siekiant panaikinti apribojimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014
III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto reikalavimus
153
4.1.16. dublikato išdavimą 36
4.1.17. dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 72
4.1.18. apribojimų naikinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014
III priedo (66 dalies) 66.A.50 dalies b punkto 2 papunkčio reikalavimus, atliekant praktinių žinių įvertinimą
1 591
4.1.19. baigto mokymo įvertinimą, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.30 dalies reikalavimus
876
4.1.20. baigto akademinio išsilavinimo įvertinimą, siekiant pritaikyti Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) 66.A.30 dalies a punkto 5 papunkčio išlygas 657
4.1.21. orlaivių techninės priežiūros specialisto įgyto išsilavinimo užskaitymą, suteikiant egzaminavimo kreditus,  siekiant gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 489
4.1.22. išimties pagal 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 suteikimą 1 246
4.1.23. išimties pagal Reglamentą Nr. 2018/1139 suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 2 492
4.1.24. orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW > 5 700 kg 5 345
4.1.25. orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW ≤ 5 700 kg 2 738
4.1.26. Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) ar I priedo
(M dalies) F poskyrio organizacijos orlaivio tipo žinių mokymo tiesioginį patvirtinimą
2 738
4.1.32. individualios (asmeniui) stažuotės darbo vietoje mokymo pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo
(145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį patvirtinimą
1 303
4.1.33. kitos Europos Sąjungos kompetentingos institucijos patvirtintos individualios stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalį), II priedo
(145 dalį) ar I priedo (M dalies) F poskyrio dalį, pripažinimą
1 375
4.1.34. orlaivio tipo egzaminavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) III priedėlio 5 punkto reikalavimus 4 381
4.1.35. techninės priežiūros patirties žurnalo tvirtinimą ar pakeitimą, siekiant papildyti orlaivio techninės priežiūros licenciją atitinkamu orlaivio tipo įrašu vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai ir (ar) gauti orlaivio tipo įrašą vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo
(66 dalies) reikalavimus
153
4.1.36. orlaivio techninės priežiūros licencijos išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus, remiantis kitos šalies narės paskirtos institucijos pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus išduota orlaivių techninės priežiūros licencija
215
4.1.39. papildymą C kategorija su orlaivio tipu (tipais) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 164
4.1.40. papildymą C kategorija su orlaivio tipu (tipais) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 328
4.1.41. papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija C kategorijai (jei suteikiama neturint B1, B2 orlaivio tipo kvalifikacijos) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus 100
4.1.42. papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija C kategorijai (jei suteikiama neturint B1, B2 orlaivio tipo kvalifikacijos) pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 III priedo (66 dalies) reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas 200
4.2. už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos:
4.2.1. išdavimą 93
4.2.2. išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 186
4.2.3. su individualia orlaivio kvalifikacija išdavimą 129
4.2.4. su individualia orlaivio kvalifikacija išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 258
4.2.5. kitos šalies išduotos orlaivių techninės priežiūros licencijos pagal ICAO 1 priedą pripažinimą 479
4.2.6. papildymą kvalifikacija 74
4.2.7. papildymą kvalifikacija skubos tvarka per 5 darbo dienas 148
4.2.8. papildymą individualia orlaivio kvalifikacija 101
4.2.9. papildymą individualia orlaivio kvalifikacija skubos tvarka per
5 darbo dienas
202
4.2.10. papildymą inžinieriaus kategorijos įrašu dėl individualios orlaivio kvalifikacijos 74
4.2.11. papildymą inžinieriaus kategorijos įrašu dėl individualios orlaivio kvalifikacijos skubos tvarka per 5 darbo dienas 148
4.2.12. išdavimą karinių oro pajėgų licencijų turėtojams 93
4.2.13. kvalifikacijos galiojimo pratęsimą 34
4.2.14. kvalifikacijos galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas 68
4.2.15. ribojimų panaikinimą 93
4.2.16. ribojimų panaikinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 186
4.2.17. dublikato išdavimą 36
4.2.18. dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną 72
7.3. už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos pagrindinių žinių egzamino laikymą ir perlaikymą 37

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.