Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Asmens duomenų apsauga

04 Diena

Transporto kompetencijų agentūros vyriausiasis patarėjas Ruslanas Turskis yra paskirtas TKA duomenų apsaugos pareigūnu.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu TKA ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į TKA duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu dap@tka.lt ar telefonu +370 604 67680.