Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Asmens duomenų apsauga

30 Diena

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu TKA ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į TKA duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu dap@tka.lt arba telefonu +370 37 409 982.