Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Asmens duomenų apsauga

04 Diena

Transporto kompetencijų agentūra (I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas, info@tka.lttvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Transporto kompetencijų agentūra tvarko duomenų subjekto (darbuotojo, studento, stažuotojo, savanorio, pretendento į darbuotojus, asmens besikreipiančio į Transporto kompetencijų agentūrą ir kito asmens, kurio asmens duomenis tvarko Transporto kompetencijų agentūra) asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1) jo sutikimu; 2) kai tvarkyti asmens duomenis Transporto kompetencijų agentūrą įpareigoja atitinkami teisės aktai; 3) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Transporto kompetencijų agentūros teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Transporto kompetencijų agentūra tvarko duomenų subjektų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

1) prašymą, skundą Transporto kompetencijų agentūrai pateikusio asmens duomenis prašymų ar skundų nagrinėjimo tikslu;

2) asmens, besikreipiančio į Transporto kompetencijų agentūrą dėl pažymos apie darbo stažą ir (arba) draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (toliau – pažyma), kitų dokumentų, kuriais patvirtinami juridiniai faktai, išdavimo, asmens duomenis pažymų išdavimo, kitų dokumentų, kuriais patvirtinami juridiniai faktai, išdavimo ir jų nagrinėjimo tikslu;

3) asmenų, atvykusių į Transporto kompetencijų agentūrą, asmens duomenis asmenų aptarnavimo (kai į Transporto kompetencijų agentūrą atvyksta interesantas) tikslu;

4) dėstytojų ir darbuotojų asmens duomenis mokymų organizavimo tikslu;

5) vaizdo duomenys Transporto kompetencijų agentūros darbuotojų, besilankančių Transporto kompetencijų agentūroje asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu;

6) darbuotojų asmens duomenis vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, vidaus auditų atlikimo, mobiliojo parašo išdavimo) tikslu;

7) studentų, atliekančių praktiką Transporto kompetencijų agentūroje, asmens duomenis, stažuotojų ar savanorių asmens duomenis vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;

8) pretendentų į darbuotojo pareigas asmens duomenis pretendentų į darbuotojo pareigas konkurso (atrankos) organizavimo ir darbo pasiūlymų teikimo tikslu;

9) paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenis, vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir tolesnius sutartinius įsipareigojimus;

10) asmens duomenis, tvarkomus Transporto kompetencijų agentūros elektroninio pašto dėžutėse susirašinėjimo su Transporto kompetencijų agentūra tikslu ir keičiantis informacija, naudojantis Elektroninio pašto ir grupinio darbo priemonių sistema;

11) apie korupciją pranešančio asmens duomenis pranešimų apie korupciją nagrinėjimo tikslu.

Asmens duomenys teikiami žemiau nurodytiems tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina, kad būtų įvykdyta Transporto kompetencijų agentūrai taikoma teisinė prievolė arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Duomenų subjekto asmens duomenys teikiami:

1. Transporto kompetencijų agentūros darbuotojų asmens duomenys teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2. Paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenys teikiami Viešųjų pirkimų tarnybai per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.

3. Apie korupciją pranešančio asmens duomenys teikiami Specialiųjų tyrimų tarnybai.

4. Kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Transporto kompetencijų agentūrą įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Transporto kompetencijų agentūra gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia Transporto kompetencijų agentūrai paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis Transporto kompetencijų agentūros, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Transporto kompetencijų agentūros nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Transporto kompetencijų agentūra pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Duomenų tvarkytojai yra informacinių technologijų bendrovės, kurios asmens duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą.

1. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir patvirtintu Dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.

2. Transporto kompetencijų agentūros dokumentų valdymo sistemoje įrašyti asmens duomenys saugomi kartu su kitais duomenimis duomenų bazėje 5 metus. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys kartu su kitais duomenimis perkeliami ir saugomi duomenų bazės archyve – 5 metus. Buhalterinės apskaitos sistemoje įrašyti asmens duomenys duomenų bazėje kartu su kitais duomenimis saugomi 10 metų. Aktyvių katalogų sistemoje, Vidaus komunikacijos sistemoje ir Transporto kompetencijų agentūros interneto svetainėje www.tka.lt Transporto kompetencijų agentūros darbuotojo asmens duomenys sunaikinami kitą darbo dieną, pasibaigus darbo santykiams. Praėjimo kontrolės sistemos duomenys yra saugomi 7 mėnesius. Pasibaigus saugojimo terminui asmens duomenys sunaikinami.

Duomenų subjektas turi šias teises:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Atšaukti savo sutikimą;
  • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 17 straipsnio 1 dalyje.
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
  • Teisę į duomenų perkeliamumą;
  • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
  • Pateikti skundą priežiūros institucijai.

1. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Transporto kompetencijų agentūros duomenų apsaugos pareigūną, elektroniniu paštu ruslanas.turskis@tka.lt,  tel. +370 604 67680.

2. Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Transporto kompetencijų agentūros duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Transporto kompetencijų agentūros duomenų apsaugos pareigūnui.

3. Transporto kompetencijų agentūros veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

4. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Pranešimo apie pažeidimą tvarkos aprašas

Transporto kompetencijų agentūros vyriausiasis patarėjas Ruslanas Turskis yra paskirtas Transporto kompetencijų agentūros duomenų apsaugos pareigūnu.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Transporto kompetencijų agentūroje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į Transporto kompetencijų agentūros duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu ruslanas.turskis@tka.lt ar telefonu +370 604 67680.