Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Aviacijos saugumas – Oro vežėjai (Orlaivių naudotojai)

11 Diena

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ĮSTATYMAI:

 1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas, 2000 m. spalio 17 d. įstatymas, Nr. VIII-2066

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI:

 1. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285
 2. Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 793
 3. Dėl užsienio diplomatinio pašto ir užsienio konsulinio pašto perdavimo į orlaivius ir paėmimo iš orlaivių Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1078
 4. Dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr.1592
 5. Dėl teroro akto grėsmės lygio nustatymo, skelbimo ir parengties tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1614-8
 6. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1613-7
 7. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 614 (TAR, 2017-07-31, Nr. 12884)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO:

 1. Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3-193
 2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-197 (TAR, 2017-04-26, Nr. 6964)

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

 1. Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 2BE-210

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

 1. Dėl asmenų, atsakingų už oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo programų įgyvendinimą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2010 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 4R-87
 2. Dėl Oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 4R-100
 3. Dėl draudimo išskristi ir orlaivio sulaikymo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-190
 4. Dėl nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-24
 5. Dėl aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 4R-114
 6. Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4R-80
 7. Dėl Oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 4d.  įsakymas Nr. 4R-92
 8. Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 4R-109

EUROPOS SĄJUNGOS:

 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. kovo 11 d. reglamentas(EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (tekstas anglų k.)
 2. Komisijos 2009 m. balandžio 2 d. reglamentas  (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai(tekstas anglų k.)
 3. Komisijos 2009 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių(tekstas anglų k.)
 4. 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (tekstas anglų k.)
 5. Komisijos 2010 m. balandžio 9 d. reglamentas (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai(tekstas anglų k.)
Oro vežėjams
už Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą 48
Paslaugos aprašymas. Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimas patvirtina priklausomybę Lietuvos Respublikos vežėjo orlaivio įgulai, bei suteikia teisę pažymėjimo turėtojui kirsti valstybinę sieną ir patekti į oro uostą pagal teisės aktų nustatytas procedūras. Lietuvos Respublikos Civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimas nepatvirtina įgulos nario kvalifikacijos.
Fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems gauti aviacijos saugumo tikrintojo pažymėjimą
už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą 160
Paslaugos aprašymas. Asmuo, patvirtintas ES aviacijos saugumo tikrintoju gali atlikti 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, numatytą ES aviacijos saugumo tikrinimą.
Skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą vykdantiems krovinių arba pašto oro vežėjams (ACC3)
už paskyrimą ar pratęsimą 482
Paslaugos aprašymas. Skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą vykdančio krovinių arba pašto oro vežėjo (ACC3) pažymėjimas suteikia teisę oro vežėjui vežti krovinius arba paštą iš neįtrauktos į reglamento ES Nr. 2015/1998 6-F priedėlio sąrašą trečiosios šalies oro uosto ir juos perduoti, vežti tranzitu arba iškrauti bet kuriame oro uoste, kuriam taikomas Reglamentas (EB) Nr. 300/2008.
už metinę priežiūrą 465
Paslaugos aprašymas. Metinė skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą vykdančio krovinių arba pašto oro vežėjo priežiūra.
Aviacijos saugumo darbuotojams ir saugumo instruktoriams
už aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą 12
Paslaugos aprašymas. Aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas patvirtina asmens teorines žinias ir praktinius gebėjimus atlikti pavestas pareigas.
už instruktoriaus pažymėjimo išdavimą 52
Paslaugos aprašymas. Aviacijos saugumo instruktoriaus pažymėjimas suteikia teisę asmeniui vykdyti aviacijos saugumo mokymus toms asmenų kategorijoms, kurioms jis yra patvirtintas.
už instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą 59
Paslaugos aprašymas. Aviacijos saugumo instruktoriams suteikiama teisė vykdyti aviacijos saugumo mokymus pagal tam tikrus (papildomus) modulius.
už teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą 73
Paslaugos aprašymas. Suteikiama galimybė aviacijos saugumo instruktoriams vykdyti nuotolinius mokymus.
už nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą 66
Paslaugos aprašymas. Aviacijos saugumo instruktoriams suteikiama teisė vykdyti papildomus nuotolinių mokymų modulius.
už aviacijos saugumo instruktorių metinę priežiūrą 150
Paslaugos aprašymas. Aviacijos saugumo instruktoriaus veiklos metinė priežiūra.
Aviacijos saugumo vadovams
už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės  patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu 171
Paslaugos aprašymas. Pokalbio su kandidatu į įmonės aviacijos saugumo vadovus metu patikrinama, ar asmuo atitinka aviacijos saugumo vadovui keliamus reikalavimus.
Aviacijos saugumo darbuotojams
už praktikos egzamino laikymą ar perlaikymą 8
Paslaugos aprašymas. Asmenų, vykdančių aviacijos saugumo funkcijas, praktinių gebėjimų vertinimas.

Lietuvos respublikos 2019 m. sausio 8 d. Susisiekimo Ministro įsakymas Nr. 3-12 „Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo