Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Bendra informacija apie bendrosios aviacijos skrydžius į Lietuvą

05 Diena

Bendra informacija apie bendrosios aviacijos skrydžius į Lietuvą

SVARBU!

Čia skelbiama aerodromų informacija neturi viršenybės prieš galiojančius teisės aktus ir nepakeičia informacijos, paskelbtos bendrame oro navigacijos informacijos pakete (Lietuvos AIP, AIR, NOTAM), kurį leidžia VĮ „Oro navigacija“. Be to, planuojant skrydį yra būtina susisiekti su aerodromo naudotoju / savininku dėl leidimo vykdyti skrydžius pasirinktame aerodrome.

Valstybės sienos kirtimas

Bendrosios aviacijos užsienio šalių civilinių orlaivių skrydžiams į Lietuvos Respublikos teritoriją ir iš jos leidimo nereikia.

Tarptautiniai skrydžiai gali būti vykdomi į tuos Lietuvos Respublikos oro uostus ar aerodromus (ir iš jų), kuriuose atliekamos pasienio, muitinės, medicininio karantino, higienos kontrolės ir kitos procedūros. Ši nuostata netaikoma skrydžiams, vykdomiems tarp Lietuvos Respublikos ir kitų Šengeno erdvės valstybių, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikoje laikinai atnaujinama vidaus sienų kontrolė

Orlaiviai, skrendantys valdomąja oro erdve, gali kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną oro erdvėje oro eismo paslaugų teikėjo nustatytais oro eismo paslaugų maršrutais arba kitais iš anksto suderintais ir oro eismo paslaugų teikėjo leistais keliais.

Orlaiviai, skrendantys nevaldomąja oro erdve pasienio zonoje su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika, gali kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną tik ant jos ribos esančiuose pranešimo punktuose. Orlaiviai, skrendantys nevaldomąja oro erdve pasienio zonoje su Šengeno sutarties valstybėmis, gali kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną bet kurioje vietoje.

Planuodami skrydį į Lietuvą kitoje šalyje registruotu orlaiviu, pasitikrinkite savo orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimą. Pažymėjime gali būti nurodyta, kad skrendant į kitą šalį reikia tos valstybės sutikimo (angl. Permit to fly). Pasirūpinkite šiuo leidimu iš anksto.

Civilinių orlaivių ir valstybės orlaivių skrydžiai pasienio zonoje galimi, jeigu:

1. oro eismo paslaugų teikėjui pateiktas skrydžio planas;
2. orlaivyje įrengta radijo ryšio aparatūra;
3. orlaivyje įrengtas radiolokacinis atsakiklis, veikiantis „A+C“ arba „S“ režimu (netaikoma sklandytuvų skrydžiams);
4. skrydžiui gautas karinių oro pajėgų vado ar jo įgalioto karininko leidimas, išduotas Lietuvos kariuomenės vado nustatytomis sąlygomis ir tvarka (netaikoma tarptautiniams skrydžiams ir valstybės orlaivių skrydžiams).

Šie reikalavimai netaikomi visų orlaivių skrydžiams, vykdomiems aerodromų, esančių pasienio zonoje, oro eismo zonose.

Degalų planavimas

Teisės aktuose nustatyta, kad prieš išskrendant lėktuvo bake būtų degalų visam skrydžiui ir skrydžiui į atsarginį aerodromą ir bakuose dar jo liktų 45 min. skrydžio.

Jei skrendant jums reikės nutūpti ir papildyti degalų atsargas, įsitikinkite, kad tūpimo aerodrome gausite reikiamų degalų.

Papildoma informacija dėl skrydžių vykdymo

Orlaiviuose, skrendančiuose Lietuvos Respublikos valdomąja oro erdve, nevaldomąja oro erdve pasienio zonoje ir virš draudžiamų zonų viršutinės ribos, turi būti įrengta radijo ryšio aparatūra, kuria būtų galima palaikyti abipusį radijo ryšį su oro eismo paslaugų teikėju, ir radiolokacinis atsakiklis (angl. transponder).

Orlaiviuose, skrendančiuose virš draudžiamų zonų viršutinės ribos, radiolokacinis atsakiklis turi veikti „A+C“ režimu.

Skrydžiai orlaiviais, kuriuose nėra nurodytos įrangos, Lietuvos Respublikos valdomąja oro erdve galimi tik gavus oro eismo paslaugų teikėjo leidimą.

Skrydžiai orlaiviais, kuriuose nėra nurodytos įrangos, Lietuvos Respublikos nevaldomąja oro erdve pasienio zonoje, galimi tik gavus karinių oro pajėgų vado ar jo įgalioto karininko leidimą, išduotą Lietuvos kariuomenės vado nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma skrydžiams, vykdomiems pasienio zonos dalyje, kuri ribojasi su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikoje laikinai atnaujinama vidaus sienų kontrolė.

SVARBU:

Minimalūs aukščiai skrendant pagal vizualiųjų skrydžių taisykles:

Išskyrus kilimą, tūpimą ir tuos atvejus, kai gautas Lietuvos transporto saugos administracijos leidimas, draudžiama skristi pagal VST:

1.1. Virš tankiai gyvenamų didelių miestų rajonų, miestų ir gyvenviečių, taip pat žmonių sambūrio atvirose vietose – žemiau kaip 300 metrų (1000 pėdų) nuo aukščiausios kliūties 600 metrų spinduliu aplink orlaivį;
1.2. Kitais atvejais – žemiau kaip 150 metrų (500 pėdų) nuo žemės ar vandens paviršiaus.
2. Minimalūs skrydžių aukščiai skrydžiams pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (VST) virš:
2.1. Vilniaus m. tankiai gyvenamų rajonų – 2000 pėdų (600 m) nuo vidutinio jūros lygio;
2.2. Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestų tankiai gyvenamų rajonų – 1500 pėdų (450 m) nuo vidutinio jūros lygio;
2.3. Klaipėdos, Palangos, Neringos miestų – 1000 pėdų (300 m) nuo vidutinio jūros lygio.

Naudingos nuorodos

Naudingos informacijos planuodami skrydžius galite rasti oro eismo paslaugų teikėjo tinklapyje www.ans.lt.

Saugaus skrydžio atmintinė

Kai skrendi nežinomoje aplinkoje, pakelk saugos kartelę aukščiau! Įsitikink, kad esi gerai pasirengęs, kad turima informacija yra naujausia ir teisinga.

Jei patekote į bėdą ar pasiklydote, nesigėdykite pasinaudoti skrydžių valdymo / informacijos tarnybų pagalba. Jei yra problemų su radijo ryšiu, klauskite tol, kol viskas bus aišku!

Navigacijos įgūdžiams gauti reikia nuolatinės praktikos: tiek planavimo, tiek skrydžio vykdymo.

Jei planuojate maršrutą per valdomą oro erdvę, prisiminkite, kad ne visada galite gauti leidimą kirsti valdomą oro erdvę, todėl turėkite atsarginį planą, ne per valdomą oro erdvę. Nepamirškite apskaičiuoti ilgiausio maršruto viso skrydžio laiko ir degalų kiekio.

Jei įmanoma, venkite planuoti skrydį arti valdomos oro erdvės ribų. O skrisdami šalia valdomosios oro erdvės būkite atidūs. Maža navigacinė klaida ar išsiblaškymas gali būti oro erdvės pažeidimo priežastis.

Įvertinkite meteorologines sąlygas ir laiku priimkite sprendimą dėl tolesnio skrydžio.

Norėdami susisiekti su skrydžių vadovu, iš anksto pagalvokite, ką norite pasakyti ar ko paprašyti. Išgirdęs taisyklingą radiofrazeologiją skrydžių vadovas greičiau padės ir neabejos jūsų profesionalumu.

Kirsdami valdomą oro erdvę, būkite pasirengę ją kirsti taip, kaip nurodė skrydžių vadovas, o ne kaip jūs iš anksto suplanavote.

Atskrisdami į nevaldomą aerodromą, susisiekite su juo (praneškite apie save, savo padėtį, ketinimus). Saugiai įskriskite į aerodromo skrydžių ratą, praneškite savo vietą ir tolesnius ketinimus.