Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Oro vežėjo pažymėjimo išdavimas (pradinis sertifikavimas)

30 Diena

Oro vežėjo pažymėjimas – pažymėjimas, išduotas atlikus sertifikavimą, kuriuo patvirtinama atitiktis taikytiniems reikalavimams.

Oro vežėjo pažymėjimas gali būti išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotai įmonei, kurios pagrindinė verslo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kuri atitinka taikytinus Reglamento (ES) 2018/1139 ir juo remiantis priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimus.

Oro vežėjo pažymėjimo išdavimo procesą sudaro šie etapai:

  1. pasirengimas paraiškos teikimui;
  2. paraiškos teikimas;
  3. paraiškos dokumentų vertinimas;
  4. patikrinimai;
  5. sprendimo dėl oro vežėjo pažymėjimo išdavimo priėmimas ir oro vežėjo pažymėjimo išdavimas.

Informacija apie Lietuvos transporto saugos administracijos išduodamas licencijas oro susiekimui vykdyti.

Informacija redaguota 2022-10-06.

Įmonė, ketinanti pateikti paraišką oro vežėjo pažymėjimui gauti (kandidatas), kreipiasi į VšĮ Transporto kompetencijų agentūrą. Kandidatui pateikiamas oro vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos informacinis paketas.

Kandidatas, susipažinęs su jam pateikta informacija, pateikia užpildytą planuojamos veiklos deklaraciją:

Planuojamos veiklos deklaracijos forma

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymu paskiriamas darbuotojas, kuris vykdo  sertifikavimo oro vežėjo pažymėjimui gauti  koordinatoriaus funkcijas.

Gavus planuojamos veiklos deklaraciją, organizuojamas preliminarus susitikimas, kuriame dalyvauja kandidato atstovai ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūros atstovai (Sertifikavimo komisija).

Po preliminaraus susitikimo Sertifikavimo komisija pateikia kandidatui  informaciją ir priimtą sprendimą dėl kandidato pasirengimo oro vežėjo pažymėjimo išdavimo procesui.

Kandidatas pateikia paraišką oro vežėjo pažymėjimui gauti:

Paraiškos išduoti oro vežėjo pažymėjimą forma

Sertifikavimo komisijai nustačius, kad pareiškėjas pateikė visu reikalingus dokumentus ir duomenis, organizuojamas Sertifikavimo komisijos ir pareiškėjo atstovų susitikimas.

Po susitikimo pareiškėjas informuojamas apie paraiškos priėmimą ir paraiškos dokumentų vertinimo pradžią.

Atlikus paraiškos dokumentų ir duomenų vertinimą, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros specialistai patikrina, ar pareiškėjas yra pasirengęs vykdyti oro transporto veiklą ir atitinka reikalavimus, numatytus Reglamento (ES) Nr. 965/2012 III priedo ORO.AOC.100 dalies c punkte.

Pareiškėjo patikrinimus TKA specialistai pradeda tik tada, kai:

1.pareiškėjas pateikė visus reikiamus dokumentus bei duomenis ir jie buvo patvirtinti arba pareiškėjas buvo informuotas apie pastabų nebuvimą, jei dokumentai nėra tvirtinami;

2. pareiškėjo atsakingas vadovas raštu deklaravo, kad įvykdytas pareiškėjo veiklos vidaus auditas pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus, ir pateikė šio audito ataskaitą koordinatoriui.

Po patikrinimo VšĮ Transporto kompetencijų agentūros specialistai raštu supažindina pareiškėją su patikrinimo rezultatais ir, jei patikrinimo metu nustatyti neatitikimai, nustato terminą taisomųjų veiksmų planams pateikti.

Kai atlikti pareiškėjo patikrinimai ir ištaisyti patikrinimų metu nustatyti neatitikimai arba baigėsi taisomųjų veiksmų plane nustatytas terminas ir pareiškėjas neištaisė neatitikimų, VšĮ Transporto kompetencijų agentūros specialistai informuoja apie tai koordinatorių. Organizuojamas Sertifikavimo komisijos posėdis.

Sertifikavimo komisija pateikia VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriui rekomendaciją dėl oro vežėjo pažymėjimo išdavimo ar neišdavimo.

Oro vežėjo pažymėjimo išdavimo eiga, terminai detaliai nustatyti:

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 2-116 „Dėl oro vežėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Informacija redaguota 2022-10-06.

 

 

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
6. Už orlaivių naudojimo skrydžiams, keleivių salono įgulos nario atestacijos ir pradinio mokymo organizacijos sertifikavimo paslaugas:
6.1. už pirminės paraiškos gauti oro vežėjo pažymėjimą (AOC) nagrinėjimą ir pažymėjimo išdavimą (neįtraukiant dokumentų tvirtinimo), kai skrydžius vykdo:
6.1.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei
2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A)
571
6.1.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal vizualių skrydžių taisykles 1 151
6.1.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčius) 2 255
6.1.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5,700 kg iki 40 000 kg 5 124
6.1.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 11 249
6.2. už paraiškos įtraukti papildomą naują orlaivio tipą į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivio tipą, kai skrydžius vykdo:
6.2.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei
2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A)
166
6.2.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (toliau – VST) 569
6.2.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.2.1 ir 6.2.2 papunkčius) 1 214
6.2.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 3 637
6.2.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip
40 000 kg
6 930
6.3. už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną naujai įtraukiamą orlaivį, kai skrydžius vykdo:
6.3.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) 58
6.3.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST 112
6.3.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.3.1 ir 6.3.2 papunkčius) 164
6.3.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 523
6.3.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 1 146
6.4. už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio, registruoto užsienio valstybėje, įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivį, kai skrydžius vykdo:
6.4.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) 76
6.4.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST 146
6.4.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.4.1 ir 6.4.2 papunkčius) 211
6.4.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 679
6.4.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 1 491
6.5. už oro vežėjų metinę priežiūrą, kai skrydžius vykdo4:
6.5.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) 130
6.5.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST 1 301
6.5.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.5.1 ir 6.5.2 papunkčius) 2 026
6.5.4. ne daugiau kaip dviejų tipų lėktuvais, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė arba lygi 5 700 kg, o didžiausia eksploatacinė keleivių krėslų konfigūracija neviršija 19 8 214
6.5.5. lėktuvu, kurio didžiausia eksploatacinė keleivių krėslų konfigūracija viršija 19;

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė arba lygi 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.5.4 papunktį);

16 429
Pastaba. Jei į oro vežėjo pažymėjimą įrašyti orlaiviai, turintys skirtingas maksimalias sertifikuotas mases arba skirtingas didžiausias eksploatacinės keleivių krėslų konfigūracijas,  įkainis skaičiuojamas pagal į oro vežėjo pažymėjimą įrašyto didžiausio maksimalią sertifikuotą kilimo masę turinčio orlaivio masę ar didžiausią eksploatacinę keleivių krėslų konfigūraciją.
6.7. už oro vežėjo pažymėjimo:
6.7.1. pakeitimą, kai keičiasi informacija, nereikalaujanti orlaivio naudotojo įvertinimo saugos požiūriu (pvz., pavadinimas, adresas), taip pat kai išbraukiamas orlaivis, kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą (išskyrus atvejus, kai pakeitimai yra susiję su šio sąrašo 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose nurodytų orlaivių naudotojui išduotu vežėjo pažymėjimu) 286
6.7.2. pakeitimą, kai keičiasi orlaivių naudotojo, nurodyto šio sąrašo 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose, informacija, nereikalaujanti įvertinimo saugos požiūriu (pvz., pavadinimas, adresas), taip pat kai išbraukiamas orlaivis, kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą 33
6.7.3. pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai (stataus artėjimo tūpti procedūra (angl. STEEP APPROACH), trumpojo tūpimo procedūra (angl. SHORT landing), procedūra taikant padidintus posvyrio kampus (angl. increased bank angles at take-off), didžiausio nuotolio nuo tinkamo aerodromo dviejų variklių lėktuvams, neturintiems ETOPS patvirtinimo (angl. maximum distance from an adequate aerodrome for two-engined aeroplanes without an ETOPS approval), ir kt.) 1 679
6.7.4. pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai ir reikalingas pereinamasis laikotarpis (elektroninis skrydžių dokumentacijos rinkinys EFB ir kt.) 3 387
6.7.5. kopijos patvirtinimą 20
6.7.6. dublikato išdavimą 33

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.
Apgailestaujame, bet išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.