Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimas

06 Diena

Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimas – dokumentas, patvirtinantis, kad vežėjas turi profesinių ir organizacinių pajėgumų saugiai verstis vežėjo pažymėjime nurodyta veikla. Teikti paslaugą – vykdyti oro susisiekimą – vežėjas gali tik turėdamas Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą licenciją. Licencija gali būti išduota tik įmonei, turinčiai galiojantį vežėjo pažymėjimą.

Ne vėliau kaip prieš 90 dienų iki numatomos veiklos pradžios pareiškėjas turi pateikti TKA užpildytą paraišką vežėjo pažymėjimui gauti. Paraiška turi būti pateikta dviem egzemplioriais. Antrasis paraiškos egzempliorius su paraiškos gavimo žyma grąžinamas pareiškėjui.

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

  1. ne Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruotų orlaivių registravimo liudijimai ir orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimai (kopijos);
  2. skrydžių vykdymo vadovas (pateikiamas ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki numatomos veiklos pradžios) parengtas pagal Reglamento reikalavimus. Įmonė, ketinanti vykdyti specialiuosius aviacijos darbus, pateikia skrydžių vykdymo vadovą, parengtą pagal TKA nustatytus reikalavimus;
  3. dokumentai, reikalingi TKA išduodamam pažymėjimui, numatytam 2003 m. lapkričio 20 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL 2003 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 541) I priedo M dalies B skyriaus G poskyryje, gauti. Įmonė, ketinanti vykdyti specialiuosius aviacijos darbus, pateikia dokumentus, įrodančius, kad ji atitinka šio reglamento I priedo M dalies A skyriaus B poskyrio M.A.201 i) punkte nustatytus reikalavimus;
  4. skrydžių saugos ir aviacijos avarijų bei incidentų prevencijos programa (parengta pagal Reglamente nustatytus reikalavimus);
  5. aviacijos saugumo užtikrinimo programos (parengtos pagal TKA patvirtintas tipines programų struktūras);
  6. informacija apie dabartinę finansinę įmonės būklę ir, jei yra, nepriklausomo audito praėjusių finansinių metų ataskaita;
  7. civilinės atsakomybės draudimo polisai (kopijos). Įmonės, ketinančios vykdyti komercinį oro susisiekimą, papildomai pateikia keleivių, bagažo ir krovinių draudimo polisus (kopijas).

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
6. Už orlaivių naudojimo skrydžiams, keleivių salono įgulos nario atestacijos ir pradinio mokymo organizacijos sertifikavimo paslaugas:
6.1. už pirminės paraiškos gauti oro vežėjo pažymėjimą (AOC) nagrinėjimą ir pažymėjimo išdavimą (neįtraukiant dokumentų tvirtinimo), kai skrydžius vykdo:
6.1.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei
2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A)
571
6.1.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal vizualių skrydžių taisykles 1 151
6.1.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčius) 2 255
6.1.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5,700 kg iki 40 000 kg 5 124
6.1.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 11 249
6.2. už paraiškos įtraukti papildomą naują orlaivio tipą į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivio tipą, kai skrydžius vykdo:
6.2.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei
2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A)
166
6.2.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (toliau – VST) 569
6.2.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.2.1 ir 6.2.2 papunkčius) 1 214
6.2.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 3 637
6.2.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip
40 000 kg
6 930
6.3. už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną naujai įtraukiamą orlaivį, kai skrydžius vykdo:
6.3.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) 58
6.3.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST 112
6.3.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.3.1 ir 6.3.2 papunkčius) 164
6.3.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 523
6.3.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 1 146
6.4. už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio, registruoto užsienio valstybėje, įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivį, kai skrydžius vykdo:
6.4.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) 76
6.4.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST 146
6.4.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.4.1 ir 6.4.2 papunkčius) 211
6.4.4. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg 679
6.4.5. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg 1 491
6.5. už oro vežėjų metinę priežiūrą, kai skrydžius vykdo4:
6.5.1. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) 130
6.5.2. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST 1 301
6.5.3. lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.5.1 ir 6.5.2 papunkčius) 2 026
6.5.4. ne daugiau kaip dviejų tipų lėktuvais, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė arba lygi 5 700 kg, o didžiausia eksploatacinė keleivių krėslų konfigūracija neviršija 19 8 214
6.5.5. lėktuvu, kurio didžiausia eksploatacinė keleivių krėslų konfigūracija viršija 19;

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė arba lygi 5 700 kg (išskyrus šio sąrašo 6.5.4 papunktį);

16 429
Pastaba. Jei į oro vežėjo pažymėjimą įrašyti orlaiviai, turintys skirtingas maksimalias sertifikuotas mases arba skirtingas didžiausias eksploatacinės keleivių krėslų konfigūracijas,  įkainis skaičiuojamas pagal į oro vežėjo pažymėjimą įrašyto didžiausio maksimalią sertifikuotą kilimo masę turinčio orlaivio masę ar didžiausią eksploatacinę keleivių krėslų konfigūraciją.
6.7. už oro vežėjo pažymėjimo:
6.7.1. pakeitimą, kai keičiasi informacija, nereikalaujanti orlaivio naudotojo įvertinimo saugos požiūriu (pvz., pavadinimas, adresas), taip pat kai išbraukiamas orlaivis, kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą (išskyrus atvejus, kai pakeitimai yra susiję su šio sąrašo 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose nurodytų orlaivių naudotojui išduotu vežėjo pažymėjimu) 286
6.7.2. pakeitimą, kai keičiasi orlaivių naudotojo, nurodyto šio sąrašo 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose, informacija, nereikalaujanti įvertinimo saugos požiūriu (pvz., pavadinimas, adresas), taip pat kai išbraukiamas orlaivis, kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą 33
6.7.3. pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai (stataus artėjimo tūpti procedūra (angl. STEEP APPROACH), trumpojo tūpimo procedūra (angl. SHORT landing), procedūra taikant padidintus posvyrio kampus (angl. increased bank angles at take-off), didžiausio nuotolio nuo tinkamo aerodromo dviejų variklių lėktuvams, neturintiems ETOPS patvirtinimo (angl. maximum distance from an adequate aerodrome for two-engined aeroplanes without an ETOPS approval), ir kt.) 1 679
6.7.4. pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai ir reikalingas pereinamasis laikotarpis (elektroninis skrydžių dokumentacijos rinkinys EFB ir kt.) 3 387
6.7.5. kopijos patvirtinimą 20
6.7.6. dublikato išdavimą 33

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.
Apgailestaujame, bet išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.