Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

2022 metais įsigaliojo svarbūs pasikeitimai atliekant kelių saugumo audito procedūrą, atsirado nauji reikalavimai auditus atliekantiems asmenims. Reikalavimai įtvirtinti Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

Siekiant įgyvendinti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatas, priimti įstatymą įgyvendinantys teisės aktai:

Esminiai pasikeitimai atliekant kelių saugumo auditus:

 • Kelių saugumo auditas yra atliekamas visiems viešajam eismui skirtiems projektuojamiems, tiesiamiems ar jau eksploatuojamiems keliams ir gatvėms Auditų atlikimo tvarkos apraše nustatytais atvejais.
 • Kelių saugumo audito atlikimą organizuoja kelio savininkas (valdytojas).
 • Nuo 2023 m. sausio 1 d. kelių saugumo auditus Lietuvoje galės atlikti tik galiojantį kelių saugumo auditoriaus pažymėjimą turintys Auditoriai.
 • Kelių saugumo auditorių pažymėjimus išduoda VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).
 • Kelių saugumo auditas atliekamas vadovaujantis Auditų atlikimo tvarkos aprašu.
  KELIŲ SAUGUMO AUDITORIAU PAŽYMĖJIMO ĮGIJIMO SCHEMĄ galite rasti ČIA.
 • Rekomendacijos dėl Kelių saugumo auditų paslaugos pirkimų (informacija ruošiama).
 • Esminis reikalavimas Auditoriams – galiojantis Kelių saugumo auditoriaus pažymėjimas.
 • Kelio savininkas (valdytojas) Auditorių registre gali pasitikrinti Auditoriaus pažymėjimo statusą (galioja/galiojimas sustabdytas/galiojimas panaikintas).
 • TKA vykdo Auditorių veiklos priežiūrą, šiuo tikslu TKA gali prašyti kelio savininko (valdytojo) pateikti atliktų auditų ataskaitas TKA.
 • Kelių saugumo auditas atliekamas vadovaujantis Auditų atlikimo tvarkos aprašu.
 • Auditų atlikimo tvarkos apraše yra nurodyti reikalavimai auditų ataskaitoms.
 • Audito išvados privalomos kelio valdytojui.

Auditorių registras

Asmuo, pageidaujantis įgyti Auditoriaus pažymėjimą:

 • turi būti užbaigęs 80 akademinių valandų Kelių saugumo auditorių mokymo kursus (TKA gauna informaciją apie asmenis baigusius kursus) ir
 • paštu info@tka.lt pateikti:
  • užpildytą prašymą, kurio forma pateikta ČIA>>>
  • įgyto aukštojo mokslo ar jam prilyginto išsilavinimo diplomo ir jo priedo kopiją arba pastarųjų 3 metų kelių saugumo auditų, kuriuose dalyvavo, sąrašą;
  • nepriekaištingą reputaciją patvirtinančią pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Pažymos užsakymo instrukciją rasite ČIA>>>;
  • užpildytą ir pasirašytą Kelių saugumo auditoriaus garbės deklaraciją, kurios forma pateikta ČIA>>>;
  • informacija arba dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo turi teisę vairuoti bent vienos kategorijos transporto priemones (vairuotojo pažymėjimo numeris –jeigu išduotas Lietuvos Respublikoje, galiojančio vairuotojo pažymėjimo kopija – jeigu išduotas ne Lietuvos Respublikoje arba gydymo įstaigos išduoto dokumento kopija, tuo atveju, kai dėl sveikatos būklės pretendentas negali vairuoti transporto priemonių).

REGISTRACIJA Į EGZAMINĄ:

 • Susikurti Registracijos paskyrą ir užsiregistruoti į egzaminą galima >>.
 • Instrukciją, kaip prisijungti ir registruotis į egzaminus, rasite ČIA

Pretendentas iki egzamino turi sumokėti 133 Eur nustatyto dydžio mokestį už auditoriaus kompetencijos egzamino laikymą ir perlaikymą.

EGZAMINO SUDĖTIS:

 • Kompetencijos įgijimo egzaminą sudaro 20 testo klausimų su pateiktais atsakymų variantais. Egzamino klausimai sudaryti pagal Auditorių rengimo tvarkos apraše numatytas kompetencijos įgijimo kursų temas.
 • Egzamino trukmė 60 minučių

Kompetencijos įgijimo kursus gali organizuoti kursų organizatorius, atitinkantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 8 dalies reikalavimus, kai Agentūra suderina jo parengtą kompetencijos įgijimo kursų programą.

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas VILNIUS TECH yra mokymo kursų organizatorius, kurio programa suderinta su Agentūra.
 • Informacija apie kelių saugumo auditorių kompetencijos įgijimo kursus skelbiama internetinėje VILNIUS TECH svetainėje ČIA>>. Pateikiamoje informacijoje nurodoma mokymo kursų pradžia, pateikiama detali mokymų programa, kursus dėstantis personalas, užsiėmimų laikai, mokymo forma, mokymų vieta ir kaina.
 • Asmuo, pageidaujantis įgyti Auditoriaus pažymėjimą turi būti užbaigęs 80 valandų Kelių saugumo auditorių mokymo kursus (Agentūra gauna informaciją apie asmenis baigusius kursus)

Agentūra atlieka kursų organizatoriaus veiklos priežiūrą.

Įgijus KSA pažymėjimą Auditorius 2 metus gali vykdyti veiklą, turi tobulinti savo kompetencijas ir išlaikyti kompetencijos tobulinimo egzaminą TKA.

AUDITORIAUS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS:

 • Auditoriaus kompetencija tobulinama 8 akademinių valandų trukmės kelių saugumo auditoriaus kompetencijos tobulinimo kursuose (kuriuos veda TKA patvirtintas kursų organizatorius);

arba

 • Auditorius kompetenciją gali tobulinti ir kituose kursuose eismo saugumo arba eismo organizavimo srityje, kurių bendra trukmė per pastaruosius 2 metus ne mažiau kaip 16 akademinių valandų (šiuo atveju Auditorius TKA turi pateikti dokumentus su išklausytų mokymų temomis). Auditorius gali kreiptis į TKA pasiteirauti ar numatyti kursai bus pripažįstami kaip kompetencijos tobulinimo kursai.
 • Vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 12 dalies 9 punkto nuostatomis TKA atlieka nuolatinę Auditorių veiklos priežiūrą.
 • Atliekant Auditoriaus veiklos priežiūrą gali būti vykdomi šie patikrinimai:
  • periodinis, t. y. Auditoriaus veiklos patikrinimas, atliekamas kas 2 metus;
  • tikslinis, t. y. Auditoriaus veiklos patikrinimas, atliekamas gavus skundą dėl kelių saugumo audito neatitikties teisės aktų ar kitų norminių dokumentų reikalavimams ir Atsakingiems darbuotojams įvertinus gautos informacijos pagrįstumą ir priėmus sprendimą atlikti tikslinį Auditoriaus veiklos patikrinimą. Šiuo atveju patikrinami tik tie kelių saugumo auditai, dėl kurių atlikimo gautas skundas.