Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Korupcijos prevencija

25 Diena

Transporto kompetencijų agentūra (TKA), vykdydama korupcijos prevenciją, kviečia pranešti apie įstaigoje pastebėtus galimai korupcinio pobūdžio veiksmus.

Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika laikomas kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, taip pat kitos veikos, jeigu jos padarytos teikiant viešąsias paslaugas ir siekiant naudos sau ar kitiems asmenims – t.y. piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, oficialiais įgaliojimais arba jų viršijimas, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Apie TKA pastebėtus korupcinius pažeidimus galite pranešti:

  • užpildydami pranešimo apie korupciją formą;
  • elektroniniu paštu pasitikejimas@tka.lt;
  • įprastu paštu – Transporto kompetencijų agentūra, Rodūnios kelias 2, 02189 Vilnius.

Kreipdamiesi el. paštu informaciją galite pateikti pildydami pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame prašome nurodyti:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti;
  • sužinojimo apie pažeidimą datą, laiką ir aplinkybes;
  • jeigu įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
  • ar apie šį pažeidimą esate pranešęs. Jeigu taip – informuokite, kam pranešėte ir ar gavote atsakymą;
  • norėdami gauti mūsų atsakymą apie tolimesnius veiksmus, prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei kontaktinius duomenis.

Anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas garantuojamas – gautam pranešimui taikomi tokie patys kriterijai, kurie taikomi dirbant su įslaptinta informacija.

Taip pat informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą el. svetainėje.

Primename, kad melagingą informaciją pateikęs, valstybės ar tarnybos paslaptį, ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.PRANEŠIMAS:

 (pildyti nebūtina)
 (pildyti nebūtina)
 (pildyti nebūtina)
 (pildyti nebūtina)
Pranešimas *
Apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus pagal mano pranešimą informuoti: *
Ar sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai? *

* Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo, pavardės ir telefono numerio arba el. pašto adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.

Įstaigoje korupcijos pasireiškimo tikimybė personalo valdymo bei viešų ir privačių interesų derinimo srityse yra minimali.

2021 m. išvada

2020 m. išvada

2019 m. išvada

2018 m. išvada

Antikorupcijos dienos proga – specialūs mokymai TKA darbuotojams
2020-12-29

Transporto kompetencijų agentūros (TKA) vyriausiasis patarėjas Ruslanas Turskis Antikorupcijos dienos proga įstaigos darbuotojus pakvietė „pasitreniruoti“ ir panagrinėti keletą skirtingų situacijų, galinčių nutikti darbinėje veikloje. Jis kvietė raštu atsakyti, kaip kolegos elgtųsi tokiose situacijose ar kaip vertintų aprašytus savo kolegų veiksmus.

Vėliau buvo organizuojami specialūs mokymai – juose TKA darbuotojai dar kartą apžvelgė situacijas ir nagrinėjo gautus atsakymus. Taip buvo pakartota įstaigoje taikoma viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka, aptarti dovanų politikos aspektai, korupcijos prevencijos politikos principai jų bei jų taikymas praktikoje.

Mokymuose dalyvavo visi TKA darbuotojai.


Susisiekimo ministerijai pavaldžios įstaigos siekia aukščiausių elgesio standartų
2020-10-20

Siekdama aukščiausių elgesio standartų ir skaidrios veiklos, Susisiekimo ministerija kartu su savo reguliavimo srities įmonėmis, įstaigomis ir bendrovėmis parengė atsparumo korupcijai dokumentų rinkinį, kurį sudaro Elgesio kodeksas, Dovanų politika, Veiklos partnerių elgesio kodeksas ir Atsparumo korupcijai politika.

Šie dokumentai įpareigoja nesitaikstyti su neetišku elgesiu, neteisėtomis dovanomis, nepotizmu, kyšininkavimu, interesų konfliktais ir siekti itin sąžiningos, skaidrios, atsakingos ir pavyzdinės veiklos.

Visas dokumentų rinkinys skelbiamas Transporto kompetencijų agentūros interneto (TKA) svetainėje – skiltyje „Susisiekimo ministerijai pavaldžių įstaigų atsparumo korupcijai dokumentai“.

TKA darbuotojai savo veikloje šiuos dokumentus taiko tokia apimtimi, kuri nebuvo numatyta pačios įstaigos išleistuose korupcijos prevencijos teisės aktuose.

TKA didina veiklos skaidrumą – pristatyta korupcijos prevencijos politika
2020-09-11

Transporto kompetencijų agentūroje (TKA) darbuotojams pristatyta atnaujinta korupcijos prevencijos politika. Joje numatytos gairės, kurių laikytis įsipareigoja visi TKA darbuotojai – principai, kurių laikomasi darbinėje veikloje, kokie dalykai įstaigoje netoleruojami, kam skiriamas ypatingas dėmesys, kokie planai įgyvendinami, su kokiomis kitomis institucijomis bendradarbiaujama korupcijos prevencijos srityje ir kt.

Su atnaujinta korupcijos prevencijos politika galima susipažinti TKA korupcijos prevencijos politika.

TKA patvirtinta nulinė dovanų politika
2020-08-31

Transporto kompetencijų agentūroje (TKA) patvirtinti vidiniai teisės aktai, susiję su gaunamomis dovanomis – Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacijai skirtų dovanų tvarkymo tvarkos aprašas ir Veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas.

Jais įstaigoje įtvirtinta nulinė dovanų politika – t.y. darbuotojai gali priimti tik tas dovanas, kurios teikiamos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas arba yra skirtos reprezentacijai – t.y. papuoštos įmonės ar valstybės simbolika. Visos dovanos yra įvertinamos vyriausiojo patarėjo bei specialios komisijos ir, nepriklausomai nuo jų vertės, registruojamos.

Atsižvelgiant į dovanos vertę, sprendžiama, ką su ja daryti toliau. Jeigu vertė nesiekia 150 eurų, dovana gali būti grąžinama pirminiam gavėjui, būti eksponuojama TKA ar panaudojama bendroms darbuotojų reikmėms arba paaukojama labdarai. Jeigu dovanos vertė viršija 150 eurų, ji tampa valstybės nuosavybe ir gali būti eksponuojama TKA arba naudojama bendroms darbuotojų reikmėms.

TKA naujokų adaptacijoje – dėmesys korupcijos prevencijai
2020-07-08

Prie Transporto kompetencijų agentūros (TKA) komandos prisijungiant naujiems žmonėms, įstaigoje vykdoma naujokų adaptacijos programa, kurioje naujokai supažindinami su pagrindinėmis įstaigos veiklomis, kad galėtų greičiau įsitraukti į darbus.

Išskirtinis dėmesys programoje skiriamas TKA skaidrumo politikai ir korupcijos prevencijai. Už šias veiklas atsakingas TKA vyriausiasis patarėjas Ruslanas Turskis supažindina naujokus, kaip tinkamai išvengti galimų interesų konfliktų ir kaip teisėtai vykdyti pavestas pareigines funkcijas esant interesų konflikto situacijoje. Tai ypatingai aktualu tiems darbuotojams, kurie iki atėjimo į TKA dirbo aviacijos srityje ir turi joje nemažai pažinčių.

Su naujokais taip pat aptariamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo subtilybės ir būtinybė pateikti privačių interesų deklaraciją bei jos pildymo tvarka.


TKA darbuotojai mokėsi interesų konfliktų valdymo
2020-06-04

Transporto kompetencijų agentūros (TKA) darbuotojai, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus, išklausė pirmuosius nuotolinius mokymus „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“. Juos vedė TKA vyriausiasis patarėjas Ruslanas Turskis.

Teorinėje mokymų dalyje pristatyta privačių ir viešųjų interesų bei interesų konflikto sampratos, supažindinta su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais interesų derinimo sritį. Kalbėta apie prievolę pildyti ir, esant poreikiui, atnaujinti privačių interesų deklaracijas.

Praktinėje mokymų dalyje nagrinėtos konkrečios situacijos, galinčios kilti organizacijoje, ir diskutuota, kaip derėtų jose elgtis. Taip pat nagrinėti atvejai, kada darbuotojams reikia nusišalinti nuo tam tikrų sprendimų priėmimo, bei situacijos, kada galima dirbti net esant galimo interesų konflikto situacijoje.

Šie mokymai – pirmoji TKA darbuotojams skirtų mokymų, numatytų korupcijos prevencijos priemonių plane, dalis.