Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Patvirtintos pagal 147 dalį techninės priežiūros mokymo organizacijos

06 Diena

Europos Sąjungos:

  1. Europos Parlamento ir Tarybos REGLAMENTAS (ES) 2018/1139 2018 m. liepos 4 d. Dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91;
  2. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1321/2014 2014 m. lapkričio 26 d. dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo;
  3. Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Annex III (PART-66) to Regulation (EU) No 1321/2014;

Nacionalinė teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2066 Vilnius;
  2. Lietuvos transporto saugos administracijos 2019 m. rugsėjo 9 d. direktorius įsakymas Nr. 2BE-252 „Dėl Techninės priežiūros mokymo organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 147 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo“;
  3. Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros  2020 m. sausio 31 d. direktorius įsakymas Nr. 2-22 „dėl orlaivių/ komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirųjų atsakingų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  4. Viešosios įstaigos  Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymas Nr. 2-228 „dėl viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo” pakeitimo”

Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.

Įmokos kodas Paslaugos pavadinimas Atlyginimo dydis, eurais
4.3. už techninės priežiūros mokymo organizacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus:
4.3.1. paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ir peregzaminavimą (žodžiu) 146
4.3.2. paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ir peregzaminavimą (žodžiu) skubos tvarka per 5 darbo dienas 292
4.3.3. išimties pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą 4 696
4.3.4. patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, nesusijusį su apimties didinimu 123
4.3.5. patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, nesusijusį su apimties didinimu skubos tvarka per 5 darbo dienas 246
4.3.6. patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimties didinimu;

kiekvieną papildomą orlaivio tipo teorijos arba praktikos programos tvirtinimą pagal atskirą kategoriją arba pakategorę

1 303
4.3.7. patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimties didinimu;

kiekvienos papildomos pagrindinio mokymo kategorijos arba pakategorės tvirtinimą

3 143
4.3.8. veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) naujo leidimo tvirtinimą, kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. veiklos vadovo skyrių:
4.3.8.1. 0–100 p. 548
4.3.8.2. 101–200 p. 712
4.3.8.3. daugiau nei 200 p. 1 533
4.3.9. veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) revizijos tvirtinimą:
4.3.9.1. 0–10 p. 329
4.3.9.2. 11–25 p. 383
4.3.9.3. 26–50 p. 438
4.3.9.4. 51–100 p. 548
4.3.9.5. daugiau nei 100 p. 712
4.3.10. veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) revizijos tvirtinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas 876
4.3.11. pirminį patvirtinimo suteikimą ir patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai tvirtinamas orlaivio tipo teorijos ar praktikos mokymas (vieno orlaivio tipo, vienos kategorijos ar pakategorės) 3 757
4.3.12. pirminį patvirtinimo suteikimą ir patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai tvirtinamas kategorijos ar pakategorės pagrindinis mokymas (vienos kategorijos ar pakategorės) 6 977
4.3.13. techninės priežiūros mokymo organizacijos metinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus bazinis mokestis 3 505
4.3.14. techninės priežiūros mokymo organizacijos pagrindinio teorijos ir praktikos mokymo bei egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje2 1 479
4.3.15. techninės priežiūros mokymo organizacijos pagrindinio teorijos ir praktikos mokymo bei egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje2 2 355
4.3.16. techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo teorijos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014
IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje2
767
4.3.17. techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo teorijos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014
IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje2
1 205
4.3.18. techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo praktikos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014
IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje2
767
4.3.19. techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo praktikos mokymo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014
IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai mokymas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje2
1 205
4.3.20. techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai egzaminavimas vykdomas patalpose, nurodytose organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo 1.6 skyriuje2 767
4.3.21. techninės priežiūros mokymo organizacijos orlaivio tipo egzaminavimo metinę priežiūrą pagal Reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 IV priedo (147 dalies) reikalavimus, kai egzaminavimas vykdomas kitose patalpose, negu nurodyta organizacijos techninės priežiūros mokymo organizacijos vadovo
1.6 skyriuje2
1 205
2 Pastaba. Techninės priežiūros mokymo organizacijos moka bazinį metinės priežiūros mokestį plius kitus įkainius, nurodytus šio sąrašo 4.3.14–4.3.21 papunkčiuose pagal savo vykdomas veiklas

Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.

Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.
Apgailestaujame, bet išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.

Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.