Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Patvirtintos pagal 147 dalį techninės priežiūros mokymo organizacijos

26 Diena

Europos Sąjungos

  1. Europos Parlamento ir Tarybos REGLAMENTAS (ES) 2018/1139 2018 m. liepos 4 d. Dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91;
  2. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1321/2014 2014 m. lapkričio 26 d. dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo;
  3. Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Annex III (PART-66) to Regulation (EU) No 1321/2014;

Nacionalinė teisė

  1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2066 Vilnius;
  2. Civilinės aviacijos administracijos 2018 m. gruodžio 12 d. direktorius įsakymas Nr. 4R-176 „dėl formų patvirtinimo ir dėl orlaivio techninės priežiūros licencijos pagal 66 dalies reikalavimus pavyzdžio tvirtinimo bei aprašymo“;
  3. Civilinės aviacijos administracijos 2016 m. gegužės 25 d. direktorius įsakymas Nr. 4R-104 „dėl techninės priežiūros mokymo organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 147 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo“;
  4. Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. balandžio 16 d. direktorius įsakymas Nr. 4R-56 „dėl orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo“;
  5. Viešosios įstaigos  Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymas Nr. 2-228 „dėl viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo“