X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Privatumo politika

PATVIRTINTA

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

2020 m. kovo 13 d.

įsakymu Nr. 2-61

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) privatumo politika (toliau – ši privatumo politika) nustato pagrindinius svetainės www.tka.lt (toliau – Svetainė) lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

2. Svetainės lankytojo asmens duomenis TKA tvarko vadovaudamasi:

2.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

2.3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

2.4. kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

3. Šioje privatumo politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ suprantama kaip, bet kokia informacija apie fizinį asmenį – Svetainės lankytoją, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti pagal identifikacinius, kontaktinius ir kitus duomenis.

4. Svetainę tvarko, administruoja ir jos lankytojų asmens duomenis valdo bei tvarko TKA, juridinio asmens kodas: 302824137.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENYS IR JŲ NAUDOJIMO TIKSLAI

5. TKA tvarko Svetainės lankytojų asmens duomenis šiais tikslais:

5.1. analizuoti pranešimus apie korupciją ar aviacijos įvykius, teikti informaciją ir teirautis nuomonės apie TKA teikiamų paslaugų kokybę (toliau – Pranešimai) esant Svetainės lankytojo sutikimui;

5.2. identifikuoti, patvirtinti ir apskaityti registraciją į TKA organizuojamus renginius;

5.3. vertinti ir tobulinti Svetainės funkcionalumą.

6. TKA tvarko šiuos Svetainės lankytojų asmens duomenis, kai:

6.1. Svetainės lankytojas pats pateikia lankydamasis Svetainėje:

6.1.1. vardas, pavardė;

6.1.2. el. telefono numeris, el. pašto adresas;

6.1.3. adresas;

6.1.4. darbovietės pavadinimas.

6.2. Svetainės lankytojas pats pateikia lankydamasis Svetainėje ir registruodamasis į TKA renginius:

6.2.1. vardas, pavardė ir pareigos;

6.2.2. telefono numeris, el. pašto adresas;

6.2.3. darbovietės pavadinimas, adresas, įmonės ir PVM mokėtojo kodai.

6.3. Svetainės lankytojas netiesiogiai pateikia duomenis, kurie automatiškai surenkami apsilankius Svetainėje:

6.3.1. interneto adresas (IP), lankymosi Svetainėje laikas, peržiūrėti Svetainės puslapiai, apsilankymų skaičius, regionas/šalis, iš kurio prisijungta prie Svetainės;

6.3.2. naudojama internetinė naršyklė ir įrenginys.

III SKYRIUS
SLAPUKAI

7. IP adresams ir naršymo informacijai surinkti TKA naudoja Slapukus (angl. cookie), kurie yra nedidelės tekstinės informacijos dalelės, automatiškai sukuriamos naršant Svetainėje ir saugomi kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

8. Slapukai yra įdiegiami Svetainės lankytojo įrenginyje tik jam sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam Svetainės veikimui užtikrinti. Jei Svetainės lankytojas nesuteikia Svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios Svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

9. Svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Pavadinimas Tiekėjas Paskirtis Saugojimo terminas
_icl_current_language tka.lt Laikoma naudotojo pasirinkta kalba. 1 d.
_icl_current_admin_language_* tka.lt Laikoma TVS (turinio valdymo sistema) administratoriaus pasirinkta kalba. 1 d.
wp-settings-* tka.lt CMS (angliškas turinio valdymo sistemos atitikmuo „content management system“) administratoriaus nuostatos. 1 metai
Wp-settings-time-* tka.lt CMS administratoriaus laiko nuostatos. 1 metai
Moove_gdpr_popup tka.lt Ar naudotojas sutiko su slapukų politika. 1 metai

10. Svetainės lankytojas bet kada gali pats valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galima ištrinti dviem būdais:

10.1. Savo naršyklėje galima peržiūrėti kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi priklausomai nuo naudojamos naršyklės, todėl konkretūs atliktini veiksmai nurodomi naudojamos naršyklės aprašyme.

10.2. Naršyklę nustačius taip, kad ši blokuotų slapukus arba siųstų perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą.

IV SKYRIUS
DUOMENŲ SAUGOJIMAS

11. Asmens duomenys, kurie naudojami siunčiant Pranešimus, saugomi ir tvarkomi ne ilgiau, negu tai reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

12. Asmens duomenys, kurie automatiškai surinkti Svetainės funkcionalumo tikslams, duomenų analizei naudojami 2 metus.

13. Asmens duomenys, kurie tvarkomi registracijai į renginius saugomi ne ilgiau, negu tai reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

14. Svetainės lankytojų asmens duomenys prieinami TKA darbuotojams, kurie atsakingi už pranešimų analizę, registraciją į renginius ir Svetainės tobulinimą.

15. Svetainės talpinimo paslaugas teikiantiems TKA partneriams prieinama prieiga prie techninių įrašų.

16. TKA gali suteikti asmens duomenis ir tretiesiems asmenims, kurie atlieka audito, kontrolės funkcijas ir kitiems, apie kuriuos Svetainės lankytojas informuotas iš anksto.

VI SKYRIUS
SVETAINIŲ LANKYTOJO TEISĖS

17. Svetainės lankytojas el. paštu [email protected] gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis:

17.1. susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

17.2. prašyti ištaisyti asmens duomenis;

17.3. prašyti ištrinti asmens duomenis;

17.4. atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

17.5. apriboti asmens duomenų tvarkymą;

17.6. prašyti duomenis perkelti.

18. Jei Svetainės lankytojui paprašius asmens duomenys yra ištrinami, TKA išsaugo tik tos informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų.

19. Svetainės lankytojas, manydamas, kad jo teisės į privatumą yra pažeistos, gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VII SKYRIUS
ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

20. Plečiantis teikiamoms paslaugoms, TKA gali atnaujinti šią privatumo politiką, vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje, kurioje visuomet rasite naujausią Privatumo politikos redakciją.

VIII SKYRIUS
PAPILDOMA INFORMACIJA

21. Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu, slapukų naudojimu ar šia privatumo politika, kreipkitės į TKA duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected].