Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Jeigu turite klausimų, kviečiame kreiptis el. paštu [email protected]

Su mūsų specialistais galima susisiekti ir telefonu, konsultuojame darbo dienomis: 8 700 35045

Lietuvos piliečiams prisijungti į sistemą galima tik naudojant kvalifikuotą parašą per Elektroninius valdžios vartus (VIISP):

 • Mobilųjį parašą, kurį gali suteikti mobilaus ryšio operatorius;
 • Elektroninę bankininkystę;
 • Tapatybės nustatymo dokumentą su elektroniniu lustu.

TKA priemonė (Vartotojo ID suteikiamas) – tik užsienio šalių piliečiams arba LR piliečiams, gyvenantiems užsienyje ir neturintiems galimybės jungtis per VIISP.

Jeigu esate LR pilietis, gyvenate užsienyje ir neturite galimybės jungtis per Elektroninius valdžios vartus, tuomet galime suteikti jums Vartotojo ID jungtis su TKA priemone.

Prašykite „Gauti ID“ ir būtinai prikabinkite savo asmens dokumento ir dokumento, įrodančio jūsų gyvenamąją vietą ne LT, kopijas:

https://sertifikatai.tka.lt/lt/login-foreign

Išduoti leidimai galioja vienerius metus nuo Reglamento (ES) Nr. 2019/947 įsigaliojimo – t.y. iki 2022 m. sausio 1 d.

Visiems bepiločių orlaivių savininkams, kurių bepiločiai sunkesni negu 250 gramų arba turi kamerą, vis tiek reikia TKA internetinėje sistemoje užsiregistruoti UAS naudotojais, gauti unikalų identifikacinį kodą ir juo pažymėti visus turimus bepiločius orlaivius.

Visus skrydžių kategorijai privalomus egzaminus reikės išlaikyti iki 2022 m. sausio 1 d.

Nuo 2021 m. neliko reikalavimo atlikti bepiločio orlaivio techninę apžiūrą.

Bepiločio orlaivio sistemos naudotojas (UAS naudotojas) – juridinis arba fizinis asmuo, naudojantis arba ketinantis naudoti vieną arba daugiau UAS.

Nuotolinis pilotas – tai fizinis asmuo, kuris valdo UAS.

Esminis skirtumas tarp jų yra tai, kad UAS naudotojas yra bepiločio orlaivio savininkas, o nuotolinis pilotas yra asmuo, kuriam UAS naudotojas patikėjo UAS valdymą.

Dažniausiai UAS naudotojas ir nuotolinis pilotas yra vienas ir tas pats fizinis asmuo.

Svarbu paminėti, kad juridinis asmuo negali būti nuotoliniu pilotu.

Tai yra iš esmės tas pats, tačiau bepiločio orlaivio sistema (UAS) tai yra bepilotis orlaivis kartu su jo nuotolinio valdymo įranga. Todėl sąvokos naudojimas UAS ir bepilotis orlaivis iš esmės yra tapačios.

Registruotis TKA informacinėje sistemoje turi UAS naudotojai (juridinis arba fizinis asmuo), kurie naudoja bepiločius orlaivius, kurių kilimo masė yra 250 g arba didesnė, arba lengvesni bet kuriuose yra jutiklis, kuriuo galima fiksuoti asmens duomenis.

Ne, UAS naudotojas registruojasi vieną kartą ir gauna vieną unikalų UAS naudotojo registracijos numerį. Nepaisant to, kiek skirtingų UAS turi UAS naudotojas, ant jų visų turi būti pavaizduotas vienas ir tas pats UAS naudotojo registracijos numeris.

Ne, registruojami tik profesionaliai naudojami sertifikuoti bepiločiai orlaiviai, kuriems taikomas sertifikavimo reikalavimas.

Ne, jei UAS skrydis atitinka atvirosios kategorijos A1 pakategorės reikalavimus.

 

Jei planuojamas skrydis yra virš 120 m. nuo žemės paviršiaus, kai bepilotis orlaivis skraidinamas ne didesniu kaip 50 m. horizontaliu atstumu nuo aukštesnės kaip 105 metrų dirbtinės kliūties, už kliūtį atsakingo subjekto prašymu didžiausiasis aukštis, kuriame leidžiama vykdyti skrydį naudojant UAS, gali būti padidintas iki 15 metrų virš kliūties aukščio.  Nuotolinis pilotas privalo turėti internetinio mokymo baigimo patvirtinimą A1/A3.

Siekiant gauti Internetinio mokymo baigimo patvirtinimo pažymėjimą (A1/A3), visų pirma užsiregistruojate internetinėje sistemoje kaip vartotojas ir turite joje:

1. baigti internetinį mokymo kursą;

2. išlaikyti internetinį teorijos žinių egzaminą;

3. sumokėti už pažymėjimo išdavimą.

Internetinį mokymo kursą sudaro devyni skyriai. Perėjus visą skyriaus medžiagą laikoma, kad skyrius užbaigtas. Esant poreikiui, skyrių galima peržiūrėti pakartotinai. Tik baigus visą mokymo kursą, sistema patvirtina internetinio mokymo baigimą. Mokymo kursas privalomai kartojamas neišlaikius internetinio teorijos žinių egzamino.

Baigus visą mokymo kursą, galima laikyti internetinį teorijos žinių egzaminą. Šį egzaminą sudaro 40 klausimų – proporcingai paskirstytų iš visų mokymo kurso dalykų. Klausimai pateikti su keturiais atsakymų variantais ir tik vienas iš jų yra teisingas. Egzamino trukmė – 40 min. Atsakinėjant į klausimus galima laisvai pereiti nuo vieno klausimo prie kito ar sugrįžti prie anksčiau peržiūrėto ir pakeisti pasirinktą atsakymo variantą. Nepateikus atsakymo iki egzaminui skirto laiko pabaigos, neatsakytas klausimas bus laikomas atsakytu neteisingai. Egzaminas bus išlaikytas, teisingai atsakius bent 75% visų klausimų. Egzamino perlaikymai neribojami, tačiau jį perlaikyti bus galima tik iš naujo baigus visą internetinį mokymo kursą. Išlaikyto egzamino rezultatas galioja vienerius metus pažymėjimui gauti.

Internetinis egzaminas, kaip ir internetinis mokomasis kursas nėra apmokestinti.

Siekiant gauti Nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimą (A2), kuris suteikia teisę vykdyti skrydžius atvirosios kategorijos A2 pakategorėje, internetinės sistemos kataloge „PRAŠYMŲ FORMOS“ pateikiate nustatytos formos užpildytą prašymą ir patvirtinate, kad:

1. baigėte internetinį mokymo kursą ir išlaikė internetinį teorijos žinių egzaminą, ir turite galiojantį Internetinio mokymo baigimo patvirtinimo pažymėjimą (A1/A3);

2. baigėte savarankišką praktinį mokymąsi A3 pakategorei nustatytomis naudojimo sąlygomis;

3. išlaikėte papildomą teorijos egzaminą „Nuotolinio piloto žinios apie techninius ir su naudojimu susijusius antžeminės rizikos mažinimo būdus“, TKA egzaminavimo patalpose;

4. sumokate už naujo pažymėjimo išdavimą.

A2 pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos. Išduotas dokumentas patalpinamas sistemos kataloge „MANO PASKYRA“ ->> „PAŽYMĖJIMAI“.

Siekiant gauti skrydžių pagal standartinius scenarijus teorijos žinių pažymėjimą (toliau – STS pažymėjimas), sistemos kataloge „PRAŠYMŲ FORMOS“ pateikiate užpildytą  nustatytos formos prašymą ir patvirtinate, kad:

1. baigėte internetinį mokymo kursą ir išlaikėte internetinį teorijos žinių egzaminą ir turite galiojantį A1/A3 arba A2 pažymėjimą;

2. išlaikėte papildomą teorijos žinių egzaminą „Nuotolinio piloto žinios apie techninius ir su naudojimu susijusius rizikos mažinimo būdus“ TKA egzaminavimo patalpose;

3. baigė savarankišką praktinį mokymąsi A3 pakategorei nustatytomis naudojimo sąlygomis; ir

4. sumokate už naujo pažymėjimo išdavimą.

Jei deklaruosite visus 1-3 aukščiau išvardintus punktus, jums bus išduotas A1/A3 & A2 & STS lygio pažymėjimas, jei tik 1-2 punktus – A1/A3 & STS.

STS pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos. Išduotas dokumentas patalpinamas sistemos kataloge „MANO PASKYRA“ ->> „PAŽYMĖJIMAI“.

Informuojame, kad tokių pripažintų įstaigų kol kas Lietuvoje nėra, tačiau pažymėjimus galima įgyti bet kurioje kitoje ES mokymo įstaigoje, pripažintoje tos šalies kompetentingos institucijos. Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2018/1139[1] 67 str. nuostatas pažymėjimai, išduoti vienoje iš ES valstybių narių kompetentingų institucijų arba pažymėjimai kuriuos išdavė jų pripažinti subjektai, galioja ir yra pripažįstami visose valstybėse narėse netaikant kitų reikalavimų ar vertinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad Europos Komisijos reglamento (ES) 2019/947[2] reikalavimuose numatytą praktinių įgūdžių ugdymo pažymėjimą (STS-01 arba STS-02 kategorijai) nuo 2024 m. sausio 1 d. privalu įgyti tik tiems nuotoliniams pilotams, kurie planuoja skraidyti pagal STS-01 arba STS-02 sąlygas naudodami tik C5 arba C6 klasės identifikavimo ženklu pažymėtus bepiločius orlaivius. (Europos Sąjungoje patvirtintų C klasės bepiločių orlaivių sąrašą skelbia Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra: https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones-rpas/open-category-civil-drones )

[1] 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91

[2] 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos

Nuotolinis pilotas gali įgyti papildomų teorinių žinių, kurių reikia norint išlaikyti papildomą teorinį egzaminą, kad gautų nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimą, dalyvaudamas į kompetencijas orientuotuose mokymuose, integruojančiuose su netechniniais įgūdžiais susijusius aspektus, atsižvelgiant į konkrečią su skrydžiais naudojant UAS susijusią riziką. Į kompetencijas orientuoti mokymai turėtų būti parengti naudojant analizės, projektavimo, kūrimo, įgyvendinimo ir vertinimo (ADDIE) principus.

Kompetencijas galima įgyti vienu iš dviejų būdų:

 • mokantis savarankiškai, pavyzdžiui:
  • skaitant instrukcijas ar bukletus, kuriuos pateikia UA gamintojas;
  • skaitant susijusią informaciją arba žiūrint filmuotą instruktažų medžiagą; ir
  • gaunant informaciją iš kitų, kurie jau turi UA skraidinimo patirties.
 • mokantis mokymų įstaigoje.

Nuotolinis pilotas taip pat gali baigti studijas auditoriniuose arba nuotoliniuose ar panašiuose mokymuose, kuriuos organizuoja mokymo įstaiga. Šių mokymų nereglamentuoja UAS reglamentas, todėl TKA neprivalo patvirtinti mokymo programų.

Taip. Egzaminų laikymo skaičius neribojamas, jei tik yra laisva egzaminavimo vieta.

Egzamino laikymo / perlaikymo klasėje kaina – 18 Eur.

Ne, jokiais atvejais skrydis bepiločiu orlaiviu virš žmonių minios nėra galimas atvirojoje kategorijoje.

Arti pašalinių žmonių gali skristi tik atvirosios kategorijos A1 pakategorėje nustatytais reikalavimais bepiločiam orlaiviui ir skrydžio sąlygomis.

Savarankišką praktinį mokymąsi galite atlikti visur kur įmanoma laikyti atviros kategorijos A3 pakategorės sąlygų.

Praktinių įgūdžių savarankiško mokymosi tikslas yra užtikrinti, kad nuotolinis pilotas visais atvejais sugebėtų pademonstruoti šiuos įgūdžius:

 • naudoti C2 klasės UAS pagal jų apribojimus;
 • atlikti visus manevrus sklandžiai ir tiksliai;
 • priimti tinkamus sprendimus ir meistriškai valdyti orlaivį;
 • taikyti teorines žinias; ir
 • visą laiką kontroliuoti UA taip, kad niekada nekiltų rimtų abejonių dėl sėkmingo procedūros ar manevro rezultato.

Nuotolinis pilotas turėtų baigti praktinių įgūdžių savarankišką mokymąsi naudodamas UAS su tokiomis pačiomis skrydžio charakteristikomis (pvz., sistemas su fiksuotaisiais sparnais, sukasparnius) ir panašaus svorio, kaip UAS, kuri bus naudojama skrydžiams naudojant UAS atlikti. Tai reiškia, kad naudojamas UA, kurio didžiausia kilimo masė (MTOM) yra mažesnė nei 4 kg ir kurio identifikavimo ženklas yra 2 klasės.

Jei naudojama UAS su rankinio ir automatinio valdymo schemomis, praktinių įgūdžių savarankiškas mokymasis turi būti atliekamas naudojant abi sistemas. Jei UAS yra su keliomis automatinėmis funkcijomis, nuotolinis pilotas turėtų pademonstruoti kiekvienos automatinės funkcijos naudojimo įgūdžius.

Praktinių įgūdžių savarankiškas mokymasis turėtų apimti bent skrydžio pratimus, susijusius su kilimu ar paleidimu ir nusileidimu, arba gelbėjimu, taip pat turėtų apimti tikslaus skrydžio manevrų išlaikymą tam tikroje oro erdvėje, sklandymą visomis kryptimis arba blaškymąsi aplink tam tikras vietas. Be to, nuotolinis pilotas turėtų laikytis nenumatytų atvejų procedūrų neįprastoms situacijoms (pvz., grįžimo į namus funkcija, jei tokia yra), kaip nurodyta gamintojo pateiktame naudotojo vadove. Tačiau nuotolinis pilotas turi vadovautis tomis nenumatytų atvejų procedūromis, kurioms nereikia deaktyvuoti UAS funkcijų, galinčių sumažinti jos saugumo lygį.

Taip, galioja. Taip pat ir kitose ES šalyse išduoti UAS naudotojo registracijos pažymėjimai galioja Lietuvoje.

Visais atvejais pirminė atsakomybė yra UAS naudotojo. Įvykus incidentui ar nustačius nelegalų UAS skrydį UAS naudotojas turi nurodyti, kas duotuoju metu valdė bepilotį orlaivį. Jei UAS naudotojas nepateikia informacijos apie nuotolinį pilotą, tuo atveju atsako UAS naudotojas.

Taip, ant bepiločio orlaivio, matomoje vietoje, turi būti atvaizduotas UAS naudotojo registracijos numeris.

Norint matyti tik bepiločiams orlaiviams aktualią informaciją, atsidarę žemėlapį turite pasirinkti šiuos filtrus:

1

Leidimus skrydžiams EYP ir EYR zonose išduoda Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos, vadovaujantis Leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašu, kurio 1 priede pateikta nustatytos paraiškos forma. Plačiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9ddfab92953811eaa51db668f0092944

EYD yra specialios veiklos oro erdvė, kurioje skraidyti orlaiviams, kai zona yra aktyvuota, pavojinga. EYD zonos aktyvavimo laikotarpis skelbiamas NOTAM pranešime arba Oro erdvės apribojimų informaciniame biuletenyje.

VĮ Oro navigacija internetinė svetainė https://www.ans.lt/lt/aviacijos-informacija.

Pasienio zona galioja prie sienos su Baltarusija ir Rusija. Pasienio zona tęsiasi 4 jūrmyles (apie 7,4 km.) į Lietuvos teritorijos vidų nuo sienos su Rusija ir Baltarusija. Pasienio zonoje skrydžiai vykdomi vadovaujantis Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams Lietuvos Respublikos pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašu.

Skrydžiai be išankstinio suderinimo pasienio zonoje griežtai draudžiami.

EYURM yra karinės paskirties zonos, kuriose skrydžiai yra draudžiami. EYURM skrydžiai vykdomi vadovaujantis šiuo Krašto apsaugos ministro įsakymu.

Dėl skrydžių leidimų EYURM kreiptis Krašto apsaugos ministro įsakyme arba https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=04a96590887644a2a00af06a9de7900f  puslapyje nurodytais kontaktais, pasirinkus norimą zoną.

Informaciją dėl karinių paskirties zonų (EYURM) galite rasti žemėlapyje.

ATZ ir TIZ yra priskirtos privalomo radijo ryšio oro erdvėms (RMZ). Taigi norint vykdyti skrydžius ATZ/TIZ leidžiama iš anksto suderinus su aerodromo savininku ar naudotoju.

Taip. Iki patvirtintų leistinų aukščių galima skraidyti pagal atvirosios kategorijos reikalavimus be išankstinių skrydžio leidimų.

Geografinės zonas, su patvirtintais leidžiamais aukščiais galite rasti čia.

Norint matyti tik bepiločiams orlaiviams aktualią informaciją, atsidarę žemėlapį turite pasirinkti šiuos filtrus:

1

Ne, jei bepiločio orlaivio svoris yra virš 25 kg, toks skrydis visada patenka į specialiąją kategoriją.

Tokiais bepiločiais orlaiviais galima skraidyti pagal reglamento (ES) 2019/947 16 straipsnį įsteigtuose UAS aviamodeliavimo klubuose ar asociacijose.

Atvirojoje kategorijoje su FPV bepiločiu orlaiviu galima atlikti skrydį tik su UA stebėtoju, kuris padeda išlaikyti UA atokiai nuo kliūčių. UA stebėtojas negali naudoti matymo priemonių (pvz., žiūronų). UA stebėtojas turi būti šalia nuotolinio piloto, kad galėtų įspėti nuotolinį pilotą, padėdamas išlaikyti reikiamą atstumą tarp UA ir bet kokių kliūčių, įskaitant kitą oro eismo dalyvį. Tai pat bet kokiu atveju, net ir skrydžių naudojant FPV metu, nuotolinis pilotas vis tiek yra atsakingas už skrydžio saugumą.

Leidžiama atlikti skrydį atvirojoje kategorijoje virš aukštesnės nei 120 m kliūties iki 15 metrų virš kliūties aukščio. Tačiau tik tuo atveju, jei yra aiškus kliūties savininko prašymas (pvz. sutartis su savininku atlikti apžiūrą). Tokiu atveju galite skristi horizontaliu 50 metrų atstumu nuo kliūties. Ši išimtis netaikoma valdomoje oro erdvėje.

Lietuvoje pagal civilinės atsakomybės draudimą privaloma drausti bepilotį orlaivį, jei maksimali kilimo masė su kroviniu yra daugiau nei 20 kg. Taip pat kiekviena ES šalis gali taikyti papildomus nacionalinius reikalavimus, tad draudimo reikalavimas kiekvienoje ES šalyje gali būti skirtingas.

Taip, visi aviamodeliai, kurių svoris 250 g ir daugiau traktuojami, kaip bepiločiai orlaiviai, o jų valdytojai, kaip naudotojai / nuotoliniai pilotai.

Bepiločių orlaivių reglamentavimo taisyklės netaikomos, kai skrydžiai vyksta uždarose patalpose ir orlaivis neturi galimybės patekti į atvirą oro erdvę.

Kai kurie reikalavimai gali būti netaikomi arba sušvelninti, jei skrydžiai atliekami UAS aviamodeliavimo klubuose ar asociacijose įsteigtuose pagal reglamento (ES) 2019/947 16 straipsnį.

Kai vykdomi skrydžiai patenka į „Atvirosios kategorijos“ A3 pakategorės ribas, t.y. kai naudojamas  bepilotis orlaivis, kurio maksimali kilimo masė (angl. – MTOM) ne daugiau nei 25 kg ir kai šis bepilotis orlaivis naudojamas retai apgyvendintoje aplinkoje atliekant pavyzdžiui filmavimo, fotografavimo, matavimų darbus, ir kai vykdomo skrydžio metu nėra mėtomas krovinys (įskaitant ir purškimą iš oro) bei skrydis vyksta matomumo zonoje (t.y. viso skrydžio metu nuotolinis pilotas  tiesiogiai mato skrendantį bepilotį orlaivį) – nereikalingas TKA išduodamas naudojimo leidimas.

Kitais atvejais, kai netenkinamos „Atvirosios kategorijos“ A3 pakategorės sąlygos, siekiant žemės ūkyje naudoti UAS, atsižvelgiant į Reglamente 2019/947 pateiktus reikalavimus,  būtina gauti specialiosios kategorijos naudojimo leidimą, kurį išduoda TKA.

Informuojame, kad atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2019/947 nustatytus reikalavimus nuotoliniai pilotai ir UAS naudotojai negali vykdyti skrydžių vietose, kuriose vykdomi reagavimo į nelaimes veiksmai, arba arti šių vietų, išskyrus atvejus, kai yra gavę atsakingų už reagavimo į nelaimes valstybės įstaigų/institucijų/tarnybų (pvz. Policija, muitinė, ir pan.).  leidimą tai daryti.